Co robić w razie przemocy domowej?

Z tego artykułu Co robić w razie przemocy domowej dowiesz się:

 • co może zrobić osoba doświadczająca przemocy ?
 • jak i gdzie zgłosić przemoc w rodzinie?
 • jakie prawa ma ofiara przemocy?
 • czy warto założyć zawiadomienie o przestępstwie przemocy, np. znęcania się, nękania, gróźb karalnych czy pobicia?
 • jak doprowadzić do eksmisji osoby stosującej przemoc w rodzinie?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Co robić w razie przemocy w rodzinie?

Co zrobić w razie przemocy domowej? – przede wszystkim trzeba ją zgłosić.

Osoby dotknięte przemocą mają nadzieję, że problem stosowania przemocy ze strony męża, żony, rodziców lub partnera sam się rozwiąże, a więc przeminie. Nic bardziej złudnego. Bezczynność ofiary przemocy w rodzinie tylko utwierdzi osobę stosującą przemoc w rodzinie w przekonaniu, że tak można, że jej zachowanie pozostanie bezkarne.

Jeśli osoba, z która mieszkasz – Twój mąż, żona, partner lub partnerka, ojciec, matka, Twój syn czy córka stosują wobec Ciebie przemoc fizyczną lub psychiczną – nie łudź się, że to minie, nie zwlekaj, dla Twojego dobra i dla dobra Twoich najbliższych, np. dzieci – zgłoś, że jesteś ofiarą przemocy w rodzinie.

Jak i gdzie zgłosić przemoc w rodzinie?

Ofiara przemocy domowej może zgłosić przemoc w rodzinie w jeden z następujących sposobów:

1. złożenie zawiadomienia o przestępstwie przemocy w najbliższym Komisariacie Policji lub Prokuraturze

2. złożenie wniosku o założenie Niebieskiej Karty w najbliższym OPS – Ośrodku Pomocy Społecznej lub Dzielnicowemu

3. zgłoszenie przemocy przez telefon na Niebieską Linię

4. złożenie do Sądu wniosku o eksmisję z lokalu osoby stosującej przemoc domową

Jak zawiadomić o przestępstwie przemocy domowej?

O przestępstwie przemocy w rodzinie, np. znęcania, uporczywego nękania, pobicia, czy gróźb karalnych można zawiadomić na 2 sposoby:

 • ustnie – na najbliższym Komisariacie Policji – wówczas Policjant sporządza protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchuje ofiarę przemocy w rodzinie w charakterze świadka

albo

 • pisemnie – składając w Prokuraturze lub Komisariacie Policji pisemne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przemocy domowej

Który sposób zawiadomienia o przestępstwie przemocy w rodzinie jest lepszy?

Lepszym sposobem jest złożenie pisemnego zawiadomienia o przestępstwie przemocy w rodzinie.

co robić w razie przemocy domowej

Dzięki temu osoba pokrzywdzona przemocą uniknie kilkugodzinnego czekania na Komisariacie Policji, aż Policjant przyjmie ustne zawiadomienie o przestępstwie. Ponadto w pisemnym zawiadomieniu o przestępstwie przemocy domowej łatwiej opisać zachowanie sprawcy przemocy, wskazać dowody na potwierdzenie agresywnego zachowania sprawcy przemocy i złożyć wnioski o przeprowadzenie przez Policję czynności dowodnych w celu przedstawienia sprawcy przemocy zarzutu popełnienia przestępstwa.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Wzór zawiadomienia o przestępstwie.

Co się dzieje po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie przemocy domowej?

Po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie przemocy , np. znęcania się nad osoba najbliższą:

 • Policja wszczyna dochodzenie, o czym zawiadamia osobę pokrzywdzoną przestępstwem przemocy
 • Policja przesłuchuje w charakterze świadka ofiarę przemocy
 • Policja przeprowadza dowody wskazane przez ofiarę przemocy domowej w zawiadomieniu o przestępstwie, np. przesłuchuje świadków, zwraca się o notatki urzędowe z interwencji Policji, zwraca się do OPS o dokumentację niebieskiej karty
 • Policja albo umarza dochodzenie albo wzywa sprawcę przemocy domowej, przedstawia mu zarzut popełnienia przestępstwa i przesłuchuje go w charakterze podejrzanego
 • Prokurator na wniosek ofiary przemocy wydaje postanowienie o zastosowaniu wobec sprawcy przemocy środków zapobiegawczych, np. nakaz opuszczenia mieszkania zajmowanego wspólnie z ofiarą przemocy w rodzinie , zakaz zbliżania się do osoby pokrzywdzonej przemocą, dozór Policji, a czasami nawet wnioskuje do Sądu o tymczasowe aresztowanie sprawcy przemocy
 • Prokurator wysyła do Sądu akt oskarżenia przeciwko sprawcy przemocy
 • Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego na rozprawie Sąd wydaje wyrok uniewinniający albo wyrok skazujący sprawcę przemocy domowej za popełnione przestępstwo
 • W wyroku skazującym sprawcę przemocy domowej Sąd może orzec wobec sprawcy :
 • nakaz opuszczenia mieszkania zajmowanego z ofiarą przemocy
 • zakaz zbliżania się do ofiary przemocy domowej
 • zakaz kontaktowania się z ofiarą przemocy
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie na rzecz osoby dotkniętej przemocą za wyrządzoną jej krzywdę

Dlaczego warto złożyć zawiadomienie o przestępstwie przemocy w rodzinie?

Warto złożyć zawiadomienie o przestępstwie przemocy w rodzinie z następujących powodów:

 • złożenie zawiadomienia o przestępstwie jest najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym do zmuszenia sprawcy przemocy do opuszczenia lokalu
 • po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie ofiara przemocy może aktywnie uczestniczyć w postępowaniu karnym, tj. składać wnioski dowodowe, np. o przesłuchanie świadków, obdukcje lekarskie, uczestniczyć w przesłuchania osób wezwanych przez Policję, składać wnioski o zastosowanie wobec sprawcy przemocy środków zapobiegawczych, np. nakaz opuszczenia lokalu, zakaz zbliżania się, zakaz kontaktowania się, a nawet tymczasowe aresztowanie sprawcy przemocy
 • po wpłynięciu do Sądu aktu oskarżenia przeciwko sprawcy przemocy ofiara przemocy w rodzinie może doprowadzić do skazania sprawcy przemocy
 • ofiara przemocy domowej może uzyskać w wyroku skazującym nakaz opuszczenia lokalu przez sprawcę przemocy , zakaz zbliżania się do ofiary przemocy , zakaz kontaktowania się z ofiarą przemocy domowej i odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za krzywdę wyrządzoną przemocą

Złożenie wniosku o założenie Niebieskiej Karty

Osoba doświadczająca przemocy domowej może złożyć w Najbliższym Ośrodku Pomocy Społecznej lub u Dzielnicowego wniosek o założenie sprawcy przemocy Niebieskiej Karty

Założenie Niebieskiej karty to wszczęcie postępowania przez Ośrodek Pomocy Społecznej, której celem jest wsparcie ofiary przemocy domowej.

Osoba dotknięta przemocą w rodzinie może zarówno złożyć zawiadomienie o przestępstwie przemocy domowej jak i złożyć wniosek o założenie Niebieskiej Karty.

Czym się rożni założenie Niebieskiej Karty od złożenia zawiadomienia o przestępstwie przemocy w rodzinie?

Postępowanie karne o przestępstwo przemocy domowej, np. o znęcanie się czy uporczywe nękanie i procedura Niebieskiej Karty to dwa różne postępowania, którym przyświecają odmienne cele.

Celem zawiadomienia o przestępstwie przemocy w rodzinie i postępowania karnego jest:

 • pociągnięcie sprawcy przemocy do odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo – wymierzenie sprawcy przemocy kary za popełnione przestępstwo
 • uchronienie ofiary przemocy domowej przed dalszą przemocą poprzez zastosowanie nakazu opuszczenia lokalu, zakazu zbliżania się oraz zakazu kontaktowania się z ofiarą przemocy
 • nałożenie na sprawce przemocy obowiązku zapłaty na rzecz ofiary przemocy zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę

Celem założenia Niebieskiej Karty jest udzielenie pomocy i wsparcia osobie dotkniętej przemocą.

Na skutek złożenia zawiadomienia o przestępstwie przemocy domowej Policja wszczyna dochodzenie w celu ustalenia czy doszło do popełniania przestępstwa, zgromadzenia dowodów i sporządzenia aktu oskarżenia przeciwko sprawcy przemocy. Po wpłynięciu do Sądu aktu oskarżenia Sąd wydaje wyrok skazujący albo uniewinniający sprawcę przemocy popełnione przestępstwo.

Skutkiem złożenia wniosku o założenie Niebieskiej Karty jest wszczęcie przez Ośrodek Pomocy Społecznej postępowania, w celu udzielenia ofierze przemocy wsparcia psychologicznego oraz prawnego a także monitorowanie sytuacji domowej poprzez np. wizyty Dzielnicowego w lokalu, w którym dochodziło do przemocy.

Eksmisja z lokalu sprawcy przemocy domowej

Osoba, która doznaje przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony współdomownika, czyli osoby zamieszkującej z nią w jednym lokalu może złożyć do Sądu wniosek o eksmisję – nakazanie opuszczenia lokalu przez sprawcę przemocy.

Postanowienie Sądu nakazujące sprawcy przemocy opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z ofiarą przemocy jest natychmiast wykonalne, to znaczy podlega wykonaniu nawet jeśli sprawca przemocy zaskarży postanowienie.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


× trzy = 21