Czym jest stalking?

Z artykułu Czym jest stalking? dowiesz się:

  • Na czym polega przestępstwo stalkingu?
  • Jak bronić się przed stalkingiem?
  • Czego może żądać pokrzywdzony od stalkera?
  • Co grozi sprawcy za popełnienie przestępstwa stalkingu?

Czym jest stalking?

Przestępstwo stalkingu zostało uregulowane w art 190a par 1 kk, zgodnie z którym „Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Stalking – uporczywe nękanie

Przez pojęcie nękania należy rozumieć takie zachowanie sprawcy, które polega na dręczeniu innej osoby, prześladowaniu jej, niedawaniu jej spokoju, szykanowaniu, dokuczaniu. Zachowanie sprawcy musi mieć charakter uporczywy, czyli musi trwać przez pewien określony czas, ponadto musi być nachalne, natarczywe, obsesyjne, które to zachowanie musi odbywać się wbrew woli pokrzywdzonego. Działanie sprawcy polegające na uporczywym nękaniu musi wzbudzać u pokrzywdzonego uzasadnione poczucie zagrożenia lub istotnie naruszać jego prywatność.

Najczęściej z przestępstwem stalkingu mamy do czynienia w kontekście stosunków rodzinnych, partnerskich czy też w środowisku pracy. Bardzo często sprawcami przestępstwa stalkingu okazują są osoby poznane na portalach internetowych.

Niepożądane zachowania sprawcy mogą mieć postać np.:

  • wysyłania wiadomości tekstowych – smsy czy maile

  • wykonywania połączeń telefonicznych do pokrzywdzonego

  • śledzenia pokrzywdzonego

  • publikowania w internecie różnych treści na temat pokrzywdzonego

  • nachodzenia pokrzywdzonego w domu czy w pracy

Poczucie zagrożenia pokrzywdzonego jako znamię stalkingu

Zachowanie sprawcy polegające na uporczywym nękaniu, aby mogło być uznane za przestępstwo stalkingu z art. 190a § 1 k.k. musi wywołać u pokrzywdzonego poczucie zagrożenia, a więc lęk, że pokrzywdzonego mogą spotkać jakieś negatywne konsekwencje.

Uporczywe nękanie – jak długo musi trwać?

Ustawodawca nie określił jak długo mają trwać niepożądane zachowania sprawcy, aby można było jego zachowanie uznać za nękanie. To od każdorazowej oceny przez organy ścigania oraz Sąd zależy czy dane zachowanie wyczerpuje znamię uporczywego nękania.

Niemniej jednak za uporczywe nękanie może być uznane zachowanie sprawcy trwające zarówno kilka dni, jak i kilka miesięcy.

Dla przykładu wyobraźmy sobie sytuację, że sprawca wysyła pokrzywdzonemu w ciągu kilku dni kilkaset smsów czy maili – takie zachowanie, może wyczerpać znamiona stalkingu, chociaż trwa tylko kilka dni. Ten sam sprawca może również dopuścić się przestępstwa uporczywego nękania wysyłając ofierze wiadomości smsowe lub mailowe w odstępie kilkudniowym, ale przez okres kilku miesięcy.

Natomiast co do zasady wysłanie kilku wiadomości, czy też kilka prób nawiązania połączenia telefonicznego nie będzie wyczerpywało znamion uporczywego nękania.

Podszywanie się pod inną osobę jako typ stalkingu

Zgodnie z § 2 art. 190a kk „Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej”.

Pod pojęciem podszywania się pod inną osobę należy rozumieć takie zachowanie sprawcy, które polega na udawaniu innej osoby, wprowadzaniu innych osób w błąd co do swojej tożsamości.

Przestępstwo podszywania się pod inną osobę zostaje popełnione już z chwilą fałszywego podania się przez sprawcę za pokrzywdzonego. Dla bytu przestępstwa z art. 190a § 2 kk, nie ma znaczenia, czy szkoda majątkowa lub osobista, do której zmierzał sprawca, rzeczywiście wystąpiła czy też nie.

Typ kwalifikowany przestępstwa stalkingu

Zgodnie z § 3 art. 190a kk „Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”

Z typem kwalifikowanym przestępstwa stalkingu z art. 190a § 1 i 2 kk będziemy mieli do czynienia, w sytuacji gdy niepożądane zachowanie sprawcy doprowadzi pokrzywdzonego do targnięcia się na swoje życie. Co istotne do znamion typu kwalifikowanego tego przestępstwa, zamach na własne życie przez pokrzywdzonego nie musi być skuteczny.

Tryb ścigania przestępstwa stalkingu

Ściganie przestępstwa stalkingu z art. 190a § 1 kk 190a § 2 kk następuje na wniosek pokrzywdzonego, natomiast typ kwalifikowany przestępstwa stalkingu z art. 190a § 3 kk następuje z urzędu.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


+ 7 = dwanaście