Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy w postępowaniu karnym i cywilnym

Każda osoba, która w wyniku  wypadku drogowego doznała obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia, jest uprawniona do dochodzenia zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia:

 1. w postępowaniu karnym o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art.177 par. 1 lub 2 k.k. – od sprawcy wypadku drogowego, a więc od kieroujacego pojazdem oskarżonego o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego

  lub

 2. w postępowaniu cywilnym o odszkodowanie i zadośćuczynienie od sprawcy wypadku drogowego, właściciela samochodu, którym kierował sprawca wypadku lub zakładu ubezpieczeń, w którym właściciel samochodu miał w czasie wypadku wykupioną polisę OC

W tym artykule postaram się Wam przybliżyć jakie są wady i zalety dochodzenia naprawienia szkody poniesionej na skutek wypadku drogowego, a więc zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia  w postępowaniu cywilnym oraz karnym.

Jakie są zalety dochodzenia naprawienia szkody poniesionej w wypadku drogowym w postępowaniu karnym?

 1. po zakończeniu procesu karnego poszkodowany może wytoczyć powództwo cywilne przeciwko sprawcy wypadku drogowego, właścicielowi samochodu, którym kierował sprawca wypadku lub zakładowi ubezpieczeń w którym właściciel samochodu wykupił polisę OC , gdy orzeczony w postępowaniu karnym obowiązek naprawienia szkody lub nawiązka  nie zrekompensowały jego szkody w całości,

 2. postępowanie karne nie jest uzależnione od dokonania przez poszkodowanego jakiejkolwiek opłaty,

 3. to na prokuratorze ciąży obowiązek przeprowadzenia dowodów zmierzających do ustalenia przebiegu wypadku drogowego oraz osoby winnej spowodowania wypadku drogowego

 4. postępowanie karne przeciwko sprawcy wypadku drogowego  trwa zazwyczaj krócej niż postępowanie cywilne.

Jakie są wady dochodzenia naprawienia szkody poniesionej w wypadku drogowym w postępowaniu karnym?

 1. podstawowym celem postępowania karnego jest pociągniecie sprawcy wypadku drogowego do odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo, a więc wymierzenie mu kary, a sprawą drugorzędną jest naprawienie poszkodowanemu szkody, jaka poniósł w wypadku drogowym,

 2. orzekane w postępowaniu karnym na rzecz poszkodowanego kwoty tytułem naprawienia szkody lub nawiązki zazwyczaj nie rekompensują poszkodowanemu całej szkody, jakiej doznał na skutek wypadku drogowego, stąd w większości przypadków poszkodowany musi dochodzić pozostałej kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia w postępowaniu cywilnym

 3. w postępowaniu karnym pokrzywdzony  może żądać nałożenia obowiązku naprawienia szkody lub nawiązki tylko od sprawcy wypadku, a więc osoby oskarżonej o popełnienie przestępstwa spowodowania wypadku drogowego, nie może natomiast dochodzić zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia od właściciela samochodu lub zakładu ubezpieczeń, w którym właściciel pojazdu miał wykupioną polisę OC

 4. osoba pokrzywdzona w wypadku drogowym ma mniejszy wpływ na prowadzone postępowanie karne, jeśli po przekazaniu sprawy do Sądu nie wstąpiła w rolę oskarżyciela posiłkowego

 5. osoba pokrzywdzona na skutek wypadku drogowego nie może dochodzić w postępowaniu karnym  renty z tytułu wypadku drogowego,

Jakie są zalety dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadku drogowego w postępowaniu cywilnym?

 1. podstawowym celem postępowania cywilnego o odszkodowanie i zadośćuczynienie jest ustalenie, czy pozwany ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wypadek drogowy oraz wyliczenie należnej poszkodowanemu kwoty pieniędzy z tytułu odszkodowania, zadośćuczynienia i renty,

 2. poszkodowany jest w postępowaniu cywilnym o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadku drogowego powodem, a więc stroną postępowania i ma istotny wpływ na przeprowadzone postępowanie dowodowe,

 3. poszkodowany w wypadku drogowym może pozwać zarówno sprawcę wypadku drogowego, jak i właściciela pojazdu, którym kierował sprawca wypadku i zakład ubezpieczeń, w którym właściciel pojazdu miał wykupioną polisę OC, może pozwać jednego z nich, jak i wszystkich łącznie

 4. w postępowaniu cywilnym poszkodowany może żądany zapłaty przez pozwanego zarówno odszkodowania, a więc wyrównania szkody majątkowej, zadośćuczynienia, więc rekompensaty za ból i cierpienia, jak i renty,

 5. poniesione przez poszkodowanego  koszty procesu cywilnego zostaną zwrócone przez pozwanego, o ile zapadnie wyrok zgodny z żądaniem zawartym w pozwie o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia,

Jakie są wady dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy w postępowaniu cywilnym?

 1. składając pozew o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia i renty poszkodowany musi zapłacić wpis od pozwu w wysokości 5 % żądanej kwoty, jeśli nie uzyska zwolnienia z kosztów sądowych,

 2. w przypadku dopuszczenia przez Sąd dowodu z opinii biegłego powód musi wpłacić zaliczkę na poczet wynagrodzenia biegłego, jeśli nie uzyska zwolnienia z kosztów sądowych

 3. postępowanie cywilne z reguły trwa dłużej niż postępowanie karne, z uwagi na większe obciążenie pracą sędziów wydziałów cywilnych

 4. poszkodowany ponosi ryzyko finansowe przegrania procesu cywilnego, to znaczy w razie oddalenia jego powództwa o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia w całości lub przeważającej części, to poszkodowany zapłaci koszty procesu poniesione przez stronę pozwaną, podobnie ponosi koszty sądowe (wpis od pozwu, koszty opinii biegłych, koszty zwrotu dojazdu świadków na rozprawy).

Odpowiedź na pytanie, w którym postępowaniu poszkodowany powinien dochodzić naprawienia szkody poniesionej w wyniku wypadku drogowym: w postępowaniu karnym czy cywilnym zależy od okoliczności konkretnego przypadku, w szczególności od stopnia skomplikowania sprawy, a więc stopnia ryzyka przegrania sprawy cywilnej, stopnia zamożności poszkodowanego i ciężaru poniesienia wpisu od pozwu i wielu innych czynników.

W większości przypadków spraw, w których reprezentuję osoby poszkodowane w wypadków drogowych równolegle:

dochodzę w imieniu poszkodowanych nałożenia na sprawcę wypadku drogowego w postępowaniu karnym obowiązku naprawienia szkody lub nawiązki,

a jednocześnie

żądam od zakładu ubezpieczeń wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia i przyznania renty, na początku w postępowaniu likwidacyjnym przed zakładem ubezpieczeń, a następnie postępowaniu o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia i renty przed sądem cywilnym.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


pięć + 8 =