Jakie prawa mają ofiary przemocy w sprawie karnej?

Z tego artykułu Jakie prawa mają ofiary przemocy w sprawie karnej dowiesz się:

 • jakie prawa ma osoba pokrzywdzona przemocą w postępowaniu karnym o znęcanie się, pobicie, groźby karalne i inne przestępstwo z użyciem przemocy?
 • jakie są prawa ofiary przemocy w rodzinie w sprawie karnej przed Policją i Prokuratorem?
 • jakie prawa mają ofiary przemocy domowej w postępowaniu sądowym przeciwko sprawcy przemocy?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ofiara przemocy ma prawo złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się lub innym popełnionym z użyciem przemocy

Ofiara przemocy domowej ma prawo do złożenia zawiadomienia o popełnionym na jej szkodę przestępstwie znęcania się, uporczywego nękania (stalkingu), pobicia, gróźb karalnych, niszczenia mienia czy innym przestępstwie popełnionym z użyciem przemocy.

Ofiara przemocy domowej jest uprawniona do zawiadomienia o przestępstwie znęcania i innym przestępstwie związanym z przemocą popełnionym nie tylko w stosunku do siebie ale i w stosunku do innej osoby pokrzywdzonej, np. małoletniego dziecka.

Osoba pokrzywdzona przemocą domową może złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania lub innego przestępstwa z użyciem przemocy zarówno pisemnie jak i ustnie w najbliższym Komisariacie Policji.

Policja nie może odmówić przyjęcia od ofiary przemocy domowej zawiadomienia o popełnionym na jej szkodę przestępstwie.

Więcej na temat zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa znęcania się napisałem w artykule Zawiadomienie o przestępstwie znęcania.

jakie prawa mają ofiary przemocy w sprawie karnej

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 k.k. z wnioskami dowodowymi można pobrać klikając na poniższy link: Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 k.k. z wnioskami dowodowymi

Jakie prawa mają ofiary przemocy w sprawie karnej prowadzonej przez Policję?

Z chwilą złożenia zawiadomienia o przestępstwie znęcania się, uporczywego nękania, pobicia, gróźb czy innego przestępstwa związanego z przemocą domową ofiara przemocy staje się pokrzywdzoną – stroną postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję 

Ofiara przemocy domowej, jako osoba pokrzywdzona przestępstwem, ma w postępowaniu karnym prowadzonym przez Policję prawo do:

 • składania wniosków dowodowych, czyli wniosków o przeprowadzenie przez Policję czynności dowodowych, np. przesłuchania świadków, dokonania oględzin i opisu doznanych przez ofiarę przemocy obrażeń ciała, zgromadzenia dokumentacji medycznej, zwrócenia się o notatki urzędowe z interwencji Policji
 • uczestniczenia w czynnościach dowodowych przeprowadzanych przez Policję na wniosek osoby pokrzywdzonej przemocą
 • przeglądania akt sprawy karnej
 • sporządzania kserokopii i wykonywania zdjęć dokumentów z akt sprawy karnej
 • składania wniosków o zastosowanie przez Prokuratora wobec podejrzanego – sprawcy przemocy domowej środków zapobiegawczych, w szczególności nakazania sprawcy przemocy opuszczenia mieszkania czy zakazania mu kontaktowania się z pokrzywdzoną
 • wystąpienia do Prokuratora o złożenie do Sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego – sprawcy przemocy domowej
 • żądania wyznaczenia pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego z urzędu, jeśli ofiarę przemocy nie stać na wyznaczenie go z własnych pieniędzy

Osoba pokrzywdzona przemocą może zaskarżyć niekorzystne postanowienia Prokuratora w postępowaniu karnym

Jako osoba pokrzywdzona, ofiara przemocy domowej ma prawo do zaskarżenia niekorzystnych decyzji Policjanta lub Prokuratora prowadzącego dochodzenie o przestępstwo związane z przemocą domową, tj:

 • postanowienia Prokuratora o odmowie zastosowania wobec podejrzanego – sprawcy przemocy w rodzinie środków zapobiegawczych, np. nakazu opuszczenia mieszkania czy zakazu kontaktowania się z ofiarą przemocy
 • postanowienia Prokuratora o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie przemocy domowej
 • postanowienia Prokuratora o umorzeniu dochodzenia w sprawie przemocy domowej

Jakie prawa mają ofiary przemocy domowej w sprawie karnej przed Sądem?

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego w sprawie karnej o przestępstwo związane z przemocą domową: znęcania, nękania, pobicia, gróźb czy innego przestępstwa z użyciem przemocy oraz przedstawieniu sprawcy przemocy zarzutu popełnienia przestępstwa Prokurator kieruje akt oskarżenia do Sądu

Z chwilą skierowania przeciwko sprawcy przemocy domowej aktu oskarżenia sprawa trafia do Sądu.

Po skierowaniu do Sądu aktu oskarżenia ofiara przemocy domowej powinna złożyć w Sądzie oświadczenie, że będzie występowała w nim jako oskarżyciel posiłkowy. 

Oświadczenie o działaniu w sprawie karnej o przestępstwo związane z przemocą domową w charakterze oskarżyciela posiłkowego najlepiej złożyć od razu po otrzymaniu zawiadomienia o przekazaniu sprawy z aktem oskarżenia do Sądu i ustaleniu sygnatury – numeru sprawy w Sądzie.

Osoba pokrzywdzona przemocą może złożyć oświadczenie o działaniu w sprawie karnej w charakterze oskarżyciela posiłkowego najpóźniej do odczytania przez Prokuratora aktu oskarżenia na rozprawie głównej przed Sądem. Złożenie tego oświadczenia później jest nieskuteczne.

Oświadczenie o przystąpieniu do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego można złożyć w dowolnej formie, np. w piśmie wysłanym do Sądu lub ustnie na pierwszej rozprawie głównej.

Gorąco namawiam ofiary przemocy domowej do złożenia oświadczenia o działaniu w postępowaniu sądowym jako oskarżyciel posiłkowy – dzięki temu osoba pokrzywdzona przemocą zachowa prawa strony w postępowaniu karnym przed Sądem

Po złożeniu oświadczenia o przystąpieniu do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego osoba pokrzywdzona przestępstwem ma prawo do:

 • przeglądania akt sprawy karnej przeciwko sprawcy przemocy domowej w Sądzie
 • sporządzania kserokopii i fotokopii dokumentów z akt sprawy
 • składania wniosków dowodowych, czyli żądania przeprowadzenia przez Sąd czynności dowodowych, np. przesłuchania świadków
 • zadawania pytań przesłuchiwanym przez Sąd świadkom i biegłym
 • żądania zastosowania przez Sąd wobec oskarżonego – sprawcy przemocy środków zapobiegawczych, w tym tymczasowego aresztowania, nakazu opuszczenia mieszkania czy zakazu kontaktowania się z osobami pokrzywdzonymi przemocą
 • złożenia wniosku o nałożenie na sprawcę przemocy obowiązku zapłaty na rzecz ofiary przemocy odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną przemocą
 • zajęcia stanowiska co do ukarania sprawcy przemocy przez Sąd w mowie końcowej przed wydaniem wyroku

Zaskarżanie niekorzystnych orzeczeń Sądu w sprawie karnej przeciwko sprawcy przemocy w rodzinie

Jako oskarżyciel posiłkowy w sprawie karnej przeciwko sprawcy przemocy ofiara przemocy ma prawo do zaskarżania niekorzystnych orzeczeń Sądu, tj:

 • złożenia zażalenia na odmowę zastosowania przez Sąd wobec oskarżonego – sprawcę przemocy środków zapobiegawczych, np. nakazu opuszczenia mieszkania
 • złożenia apelacji od wyroku Sądu uniewinniającego sprawcę przemocy domowej od zarzucanego mu przestępstwa związanego z przemocą domową, np. znęcania się nad rodziną
 • złożenia apelacji od wyroku skazującego sprawcę przemocy, gdy orzeczona przez Sąd kara jest zbyt łagodna
 • złożenia apelacji od wyroku Sądu skazującego sprawcę przemocy, gdy Sąd nie orzekł wobec sprawcy przemocy nakazu opuszczenia lokalu czy zakazu zbliżania się lub kontaktowania się z osobami pokrzywdzonymi
 • złożenia apelacji od wyroku skazującego sprawcę przemocy, gdy Sąd nie nałożył na oskarżonego obowiązku zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia, albo orzeczona kwota naprawienia szkody jest zbyt niska

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, odszkodowanie i zadośćuczynienie za przemoc w rodzinie, prawa ofiar przemocy, przemoc domowa znęcanie się nad rodziną, zawiadomienie o przestępstwie i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


× 1 = dziewięć