Jakie obowiązki ma pokrzywdzony w postępowaniu karnym o spowodowanie wypadku drogowego ?

Pokrzywdzonemu, a więc osobie która na skutek wypadku drogowego doznała obrażeń ciała na okres powyżej 7 dni, w toku postępowania przysługują nie tylko uprawnienia, ale ciążą na nim określone obowiązki.

Pokrzywdzony ma obowiązek stawić się na każde wezwanie organu prowadzącego postępowanie. Jako osoba wezwana w charakterze świadka nie może uchylić się od stawiennictwa na przesłuchanie, jak również na termin innych czynności procesowej. Wyjątek stanowią przypadki, gdy świadek nie mógł się stawić z powodu choroby lub innych sytuacji od niego niezależnych. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo świadka może spowodować nałożenie na podstawie art. 285 § 1 k.p.k. na taką osobę kary pieniężnej, a nawet spowodować na podstawie art. 285 § 2 k.p.k. przymusowe doprowadzenie świadka.

Pokrzywdzony na skutek wypadku drogowego, przebywający za granicą, ma obowiązek wskazać adresata dla doręczeń w kraju. W przypadku niezawiadomienia organu o zmianie adresu, pismo, które zostało wysłane na ostatni znany adres w kraju, uważa się za doręczone na ostatni podany adres w kraju. Również pokrzywdzony, nie podając nowego adresu, zmienia miejsce zamieszkania lub nie przebywa pod wskazanym przez siebie adresem, pismo wysłane pod tym adresem uważa się za doręczone.

Warto również wskazać, iż pokrzywdzony przesłuchiwany w charakterze świadka nie może odmówić składania zeznań, poza sytuacjami przewidzianymi przez ustawę – przykładowo z powodu zachowania tajemnicy zawodowej lub w przypadku gdy złożenie zeznań może narazić pokrzywdzonego na odpowiedzialność karną lub osobą podejrzaną jest osoba dla niego najbliższa. Wszystkie przypadki, gdy pokrzywdzony może skorzystać z prawa do odmowy zeznań zostały opisane w artykule – Czy pokrzywdzony nie musi zeznawać przeciwko osobom najbliższym ?

Pokrzywdzony, nie może on sprzeciwić się oględzinom i badaniom niepołączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w zakładzie leczniczym. Dla celów dowodowych można również świadka, za jego zgodą, poddać oględzinom ciała i badaniu lekarskiemu lub psychologicznemu. W przypadku, gdy istnieje wątpliwość co do stanu psychicznego świadka, jego stanu rozwoju umysłowego, zdolności postrzegania lub odtwarzania przez niego postrzeżeń, sąd lub prokurator może zarządzić przesłuchanie świadka z udziałem biegłego lekarza lub biegłego psychologa, a świadek nie może się temu sprzeciwić. Za zgodą osoby badanej biegły sądowy może również zastosować środki techniczne mające na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu tej osoby.

Podsumowując pokrzywdzony w toku postępowania musi:

 • stawić się na wezwanie organu na podstawie art. 177 § 1 k.p.k.;

 • wskazać adres do doręczeń w kraju na podstawie art. 139 k.p.k.;

 • składać zeznania na podstawie art. 177 § 1 k.p.k.;

 • poddać się oględzinom ciała i badaniom lekarskim na podstawie art. 192 k.p.k.

Prawidłowe dostosowanie się do wyżej wskazanych obowiązków bez wątpienia wpływa korzystnie na całe postępowanie, bowiem jest prowadzone szybciej i skuteczniej.

Adwokat Mariusz Stelmaszczyk– e -mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, nr tel. kom. +48 697 053 659

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Jak działać w roli oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku drogowego ?

Wniesienie przez Prokuratora aktu oskarżenia lub wniosku o warunkowe umorzenie postępowania do Sądu rozpoczyna nowy etap procesowy – postępowanie sądowe. Dla pokrzywdzonego jest to kluczowy moment, bowiem zmienia się jego rola procesowa. Ze strony postępowania przeistacza się w świadka, a więc osobę posiadającą ważne i znaczące dla sprawy informacje. Jego dotychczasową pozycję natomiast zajmuje oskarżyciel publiczny Prokurator, którego rolą będzie popieranie aktu oskarżenia w toku postępowania sądowego. Z pozoru to sytuacja dla pokrzywdzonego wydaje się komfortowa. Niestety, niesie poważne niebezpieczeństwo w postaci odebrania pokrzywdzonemu możliwości wpływu na postępowanie przed Sądem. Zostając świadkiem pokrzywdzony traci bowiem status strony, a co za tym idzie przywileje procesowe np. składanie wniosków, możliwość zadawania pytań itp. Jako świadek może jedynie złożyć zeznania i biernie obserwować rozwój wypadków na sali sądowej. Chcąc odzyskać pozycję strony pokrzywdzony musi wejść w prawa oskarżyciela posiłkowego.

Zgodnie z art. 54 k.p.k. „…jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego…”

Chcąc skorzystać z powyższego uprawnienia wystarczy, że pokrzywdzony zgłosi to Sądowi. Można uczynić to:

  • na pierwszej rozprawie – ustnie do protokołu rozprawy,

  • przed rozpoczęciem rozprawy – przez złożenie przed sprawą pisma

Istotne jest aby wniosek wpłynął do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego, czyli momentu odczytania aktu oskarżenia. Jest to bowiem termin zawity.

Wraz ze złożeniem wniosku pokrzywdzony automatycznie odzyskuje status strony i może czynnie działać w sprawie obok prokuratora. Będzie więc powiadamiany o każdej rozprawie, a ponadto przysługiwać mu będą prawa:

  • przeglądania akt sprawy i sporządzania z nich odpisów;

  • składania wniosków o sprostowanie protokołu rozprawy lub posiedzenia wskazując na nieścisłości, opuszczenia bądź przeinaczenia;

  • składania wniosków procesowych, np. o wyłączenie sędziego;

  • składania wniosków dowodowych, np. o powołaniu świadka;

  • wypowiadania się w kwestii przedłożonych dowodów;

  • zadawania pytania świadkom i innym osobom zeznającym przed sądem np. biegłym;

  • wzięcia udział w czynności dowodowej poza rozprawą np. podczas wizji lokalnej na miejscu popełnienia przestępstwa;

  • żądania wydania uzasadnienia wyroku;

  • korzystania ze środków zaskarżenia, w tym złożenia apelacji od wyroku sądu I instancji.

Adwokat Mariusz Stelmaszczyk– e -mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, nr tel. kom. +48 697 053 659 lub tel./fax +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Jakie dokumenty zabrać na przesłuchanie w charakterze świadka w sprawie przestępstwa spowodowania wypadku drogowego ?

W tym artykule opiszę jakie dokumenty należy zabrać na przesłuchanie i dołączyć do akt sprawy w przypadku przesłuchania pokrzywdzonego w wyniku przestępstwa spowodowania wypadków drogowych. Zostanie poruszona również kwestia znaczenia takich dokumentów w dalszym etapie postępowania.

Szybkie zakończenie postępowania zależy również od czynności podejmowanych przez pokrzywdzonego. Przez lata praktyki obserwowała, iż w większości przypadków pokrzywdzony bierne czeka na działania podejmowane przez organ postępowania karnego. Bez wątpienia taka postawa nie przynosi korzyści, natomiast podjęcie czynności, które w większości przypadków nie są zbyt absorbujące, a powodują przyspieszenie postępowania.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż w przypadku wypadków drogowych, w których pokrzywdzony doznał różnego rodzaju obrażeń ciała, warto idąc na przesłuchanie zabrać ze sobą całą dokumentacje lekarską. W tym zakresie radzę już od początku leczenia ją systematycznie zbierać. Takie działanie bez wątpienia pozwoli organom szybciej ustalić w jakiej placówce dany pokrzywdzony się leczył oraz jakich obrażeń ciała doznał. Warto wskazać, iż nie muszą to być oryginalne dokumenty, dla organu wystarczające będzie ksero.

Zabierz również zdjęcia samochodu zrobione bezpośrednio po wypadku, oczywiście o ile takimi dysponujesz. Takie działanie z pewnością będzie korzystne w przypadku powołania biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków. Niestety często zdarzają się przypadki, iż zdjęcia policyjne są niedokładne i nieprecyzyjne. W takim przypadku biegły będzie mógł posiłkować się zdjęciami wykonanymi przez Ciebie.

Jeżeli zabierzesz przedmiotowe dokumenty na przesłuchanie, poproś osobę, która Ciebie przesłuchuje o dołączenie ich do akt. Wówczas w protokole Prokurator lub Funkcjonariusz Policji wpisze ilość załączników oraz ich krótki opis.

Adwokat Mariusz Stelmaszczyk– e -mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, nr tel. kom. +48 697 053 659 l

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Wniosek dowodowy o przesłuchanie świadka wypadku drogowego

W poprzednim artykule poruszyłam kwestię rodzajów wniosków dowodowych jakie można złożyć w przypadku przestępstwa spowodowania wypadku drogowego. Jednym z nich był wniosek dotyczący przesłuchania świadka wypadku drogowego. Tak jak wspominałam wniosek taki można złożyć w formie ustnej (przykładowo do protokołu przesłuchania w charakterze świadka) lub w formie pisemnej. W niniejszym artykule zostanie poruszona kwestia złożenia prawidłowego wniosku o przeprowadzenie dowodu w formie pisemnej. Z mojej praktyki wynika, iż najlepiej jest złożyć wniosek właśnie w takiej formie, ponieważ:

  1. organ procesowy może w każdej chwili zapoznać się z tezą dowodową,

  2. w przypadku pisemnego złożenia wniosku dochodzi do mniejszej ilości pomyłek i przeoczeń.

Co powinien zawierać wniosek o przeprowadzenie dowodu ?

W zakresie wymogów formalnych wniosku dowodowego, należy wskazać iż są one takie same jak wymogi dla każdego innego pisma procesowego wskazane w art. 119 k.p.k. We wniosku muszą być zawarte następujące elementy:

  • oznaczenie organu do którego zgłaszający jest wniosek;

  • oznaczenie strony, czyli osoby składającej dany wniosek (wniosek może złożyć podejrzany, pokrzywdzony, pełnomocnik, obrońca),

  • oznaczenie sygnatury sprawy, czyli numer sprawy, pod którą jest prowadzona sprawa np. 3 Ds. 124/15,

  • podpis i data osoby składającej wniosek wniosek.

Ponadto każdy wniosek o przeprowadzenie dowodu musi zawierać precyzyjne oznaczenie dowodu, który ma być przeprowadzony oraz na jaką okoliczność ma być przeprowadzony ( czyli co ten dowód ma udowodnić). Na uwagę zasługuje fakt, iż strona postępowania nie musi podawać podstawy prawnej swojego wniosku.

W przypadku dowodów osobowych niezbędne jest podanie jej imienia i nazwiska oraz adresu tej osoby. W przypadku niemożności podania adresu świadka można podać dane umożliwiające jej zlokalizowanie ( podanie stanowiska w pracy, adresu miejsca pracy).

Poniżej przedstawiam wzór wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2016 roku

(miejscowość i data złożenia wniosku)

Pokrzywdzony Paweł Nowak

zam. przy ulicy Dolnej 23,

01-320 Warszawa

(dane osoby składającej wniosek)

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Mokotów w Warszawie

(organ do którego składany jest wniosek)

Sygn. akt 1Ds. 11/14

(sygnatura sprawy)

WNIOSEK DOWODOWY

Ja, niżej podpisany wnoszę na podstawie art. 167 k.p.k. o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania w charakterze świadka Tadeusza Kowalskiego zamieszkałego przy ulicy Pięknej 32, 02-999 Warszawa (tel: 543-123-123) na okoliczność zaistniałej kolizji drogowej przy ulicy Górczewskiej 32 w Warszawie w dniu 28 grudnia 2015 roku.

Ponadto na podstawie art. 315 § 2 k.p.k. wnoszę o dopuszczenie mnie do udziału w przeprowadzeniu tego dowodu.

Uzasadnienie

W dniu 28 grudnia 2015 roku doszło do zasinienia wypadku drogowego przy ulicy Górczewskiej 32 w Warszawie. Wskazana osoba była bezpośrednim świadkiem zdarzenia. Niestety z przyczyn od niego niezależnych nie mógł czekać na przyjazd Policji i złożyć zeznań. Celowe jest zatem przeprowadzenie zawnioskowanego dowodu, z tych powodów wnoszę jak na wstępie.

Paweł Nowak

(własnoręczny podpis)

 

Adwokat Mariusz Stelmaszczyk– e -mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, nr tel. kom. +48 697 053 659

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Wniosek dowodowy w sprawie karnej spowodowania wypadku drogowego o przeprowadzenie eksperymentu procesowego

W poprzednim artykule poruszyłam kwestię rodzajów wniosków dowodowych jakie można złożyć w przypadku przestępstwa spowodowania wypadku drogowego. Jednym z nich był wniosek dotyczący przeprowadzenia eksperymentu procesowego. Jak już wskazywałam taki wniosek pokrzywdzony może złożyć w formie ustnej (przykładowo do protokołu przesłuchania w charakterze świadka) lub w formie pisemnej. W niniejszym artykule zostanie poruszona kwestia złożenia prawidłowego wniosku o przeprowadzenie dowodu w formie pisemnej.

Czym jest eksperyment procesowy ?

W pierwszej kolejności pragnę wskazać, iż eksperyment to specyficzna czynność dowodowa, która jest podejmowana wówczas gdy na jej podstawie można ustalić okoliczności istotne dla sprawy. Eksperyment może być przeprowadzony w postaci doświadczenia albo odtworzenia przebiegu zdarzenia lub jego fragmentów. Można jego przebieg połączyć z oględzinami, przesłuchaniami świadków oraz innymi czynnościami dowodowymi. Eksperyment procesowy uważany jest za czynność niepowtarzalną, w związku z czym z jego przebiegu sporządza się protokół. Dozwolone jest również utrwalanie przebiegu eksperymentu za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz. Podmiotem przeprowadzającym eksperyment jest organ procesowy, ale przepisy pozwalają na to by organ ten wezwał do pomocy przy jego przeprowadzeniu biegłego lub specjalistę.

Wymogi formalne wniosku o dopuszczenie dowodu z eksperymentu procesowego

W zakresie wymogów formalnych wniosku dowodowego dotyczącego eksperymentu procesowego, należy wskazać iż są one takie same jak wymogi dla każdego innego pisma procesowego wskazane w art. 119 k.p.k. We wniosku muszą być zawarte następujące elementy:

   • oznaczenie organu do którego zgłaszający jest wniosek;

   • oznaczenie strony, czyli osoby składającej dany wniosek (wniosek może złożyć podejrzany, pokrzywdzony, pełnomocnik, obrońca),

   • oznaczenie sygnatury sprawy, czyli numer sprawy, pod którą jest prowadzona sprawa np. 3 Ds. 124/15,

   • podpis i data osoby składającej wniosek wniosek.

Ponadto każdy wniosek powinien zawierać precyzyjne oznaczenie dowodu, który ma być przeprowadzony oraz na jaką okoliczność ma być przeprowadzony( czyli co ten dowód ma udowodnić). Na uwagę zasługuje fakt, iż strona postępowania nie musi podawać podstawy prawnej swojego wniosku.

Poniżej przedstawiam wzór wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z eksperymentu procesowego.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2016 roku

(miejscowość i data złożenia wniosku)

Pokrzywdzony Paweł Nowak

zam. przy ulicy Dolnej 23,

01-320 Warszawa

(dane osoby składającej wniosek)

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Mokotów w Warszawie

(organ do którego składany jest wniosek)

Sygn. akt 1Ds. 11/14

(sygnatura sprawy)

WNIOSEK DOWODOWY

Ja, niżej podpisany wnoszę na podstawie art. 167 k.p.k. o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z eksperymentu procesowego na okoliczność przebiegu kolizji drogowej zaistniałej przy ulicy Górczewskiej 32 w Warszawie w dniu 28 grudnia 2015 roku.

Ponadto na podstawie art. 315 § 2 k.p.k. wnoszę o dopuszczenie mnie do udziału w przeprowadzeniu tego dowodu.

Uzasadnienie

W dniu 28 grudnia 2015 roku doszło do zasinienia wypadku drogowego przy ulicy Górczewskiej 32 w Warszawie. Przedmiotowa czynność dowodowa może mieć istotny wpływa na odpowiedzialność kierowcy marki BMW, który najechał na pojazd, który prowadziłem, w kontekście ustalenia czy mógł on uniknąć zdarzenia poprzez dostrzeżenie oświetlenia mojego pojazdu.

Celowe jest zatem przeprowadzenie zawnioskowanego dowodu, z tych powodów wnoszę jak na wstępie.

Paweł Nowak

(własnoręczny podpis)


Adwokat Mariusz Stelmaszczyk
– e -mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, nr tel. kom. +48 697 053 659 lub tel./fax +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Czy pokrzywdzony w wypadku drogowym może składać wnioski dowodowe ?

Pokrzywdzonemu zawsze zależy na jak najszybszym zakończeniu postępowania i ukaraniu sprawcy przestępstwa. Z tych względów w niniejszym artykule opiszę działania, które może podjąć pokrzywdzony, a które mogą wpłynąć na szybkość prowadzenia postępowania przygotowawczego.

Jako pokrzywdzony w wyniku wypadku drogowego w świetle art. 315 k.p.k. masz prawo na etapie postępowania przygotowawczego składać wnioski w celu przeprowadzenia konkretnych czynności podczas postępowania przygotowawczego. Oczywiście takie wnioski są również dopuszczalne na etapie postępowania sądowego, jednakże z uwagi na szybkość zakończenia postępowania najlepiej złożyć je w momencie, gdy sprawę prowadzi Policja, bądź Prokuratura.

W odniesieniu do przestępstwa spowodowania wypadku drogowego, czy wykroczenia spowodowania niebezpieczeństwa w ruchu drogowym pokrzywdzony może złożyć następujące wnioski dowodowe:

 • wniosek o przesłuchanie świadka wypadku drogowego,

 • wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków,

 • wniosek o przeprowadzenie eksperymentu procesowego.

Warto wskazać, iż przedmiotowe wnioski pokrzywdzony może złożyć bądź ustnie do protokołu, bądź też pisemnie. Z mojej praktyki wynika jednakże, że korzystniejsze jest złożenie wniosku w formie pisemnej. W takim przypadku organ postępowania będzie mógł zapoznać się z argumentacją dotyczą przeprowadzenia zawnioskowanego dowodu. W kolejnym artykule szczegółowo omówię co powinien zawierać każdy z w/w wniosków.

W przypadku złożenia wniosku dowodowego pokrzywdzony zostanie na podstawie art. 318 k.p.k. powiadomiony o przeprowadzonej czynności. W przypadku eksperymentu procesowe, czy przesłuchania świadka będzie przysługiwało mu uprawnienie do zapoznania się z protokołami przeprowadzonych czynności dowodowych.

Adwokat Mariusz Stelmaszczyk– e -mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, nr tel. kom. +48 697 053 659

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Czy pokrzywdzony może uczestniczyć w czynnościach postępowania przygotowawczego w sprawie o wypadki drogowe ?

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie jakie uprawnienia przysługują pokrzywdzonemu w wyniku wypadku drogowego w toku postępowania przygotowawczego.


W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z art. 316 § 1 k.p.k. „…jeżeli czynności śledztwa nie będzie można powtórzyć na rozprawie, należy podejrzanego, pokrzywdzonego i ich przedstawicieli ustawowych, a obrońcę i pełnomocnika, jeżeli są już w sprawie ustanowieni, dopuścić do udziału w czynności, chyba że zachodzi niebezpieczeństwo utraty lub zniekształcenia dowodu w razie zwłoki…”. Na podstawie powyższego artykułu pokrzywdzonemu przysługuje uprawnienie do udziału w czynnościach dowodowych, których nie będzie można powtórzyć w toku postępowania sądowego. Do czynności, których nie będzie można z reguły powtórzyć na rozprawie zalicza się na ogół zwłaszcza te wykonywane we wczesnej fazie postępowania takie jak;

 • oględziny miejsca, przedmiotu,

 • eksperyment procesowy,

 • okazanie i konfrontację,

 • przesłuchanie świadka, którego z różnych względów z dużym prawdopodobieństwem nie będzie można przesłuchać przed sądem.

W przypadku potrzeby przeprowadzenia czynności niepowtarzalnej, organ procesowy ma obowiązek zawiadomić osoby wymienione w art. 316 § 1 k.p.k. o miejscu i czasie przeprowadzenia czynności. Termin dokonania czynności powinien pozwolić na uczestnictwo osób zawiadomionych. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 3 września 1998 roku (sygn. akt II AKA 155/98) w przypadku braku doręczenia zawiadomienia dla niestawiających się osób należy czynność odroczyć, bowiem uchybienie temu może mieć wpływ na wynik sprawy, bo pozbawia strony możności wykazania zarzutów zgłaszanych do stanu dowodu rzeczowego.
W toku postępowania przygotowawczego przysługuje pokrzywdzonemu również prawo do zgłoszenia wniosku do prowadzącego Prokuratora, by wystąpił do właściwego Sądu o przesłuchanie przez Sąd danego świadka. Wniosek pokrzywdzonego będzie uzasadniony w przypadku, gdy zachodzi niebezpieczeństwo, że świadek ten nie będzie mógł zeznawać w czasie rozprawy. Sąd może nie uwzględnić wniosku w razie stwierdzenia, że nie zachodzi niebezpieczeństwo, iż nie będzie można przesłuchać świadka na rozprawie. Podstawą odmowy nie może być natomiast odmienne od prokuratora zapatrywanie sądu, co do celowości przesłuchania świadka w danym postępowaniu przygotowawczym, gdyż ocena taka zastrzeżona jest wyłącznie dla organu prowadzącego postępowanie. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że wniosek o przesłuchanie świadka powinien spełniać wymogi pisma procesowego z art. 119 § 1 k.p.k., a także być uzasadniony. W uzasadnieniu powinno się wskazać przyczyny tego rodzaju postępowania, a więc należy opisać okoliczności, które przemawiają za realnym niebezpieczeństwem niemożności późniejszego przesłuchania świadka na rozprawie (K. Eichstaedt, Przesłuchanie, s. 101-162). Jeśli dojdzie do tego przesłuchania, na podstawie art. 316 § 3 k.p.k. możesz brać w nim udział. Sądem właściwym do przesłuchania świadka w trybie art. 316 § 3 k.p.k. jest sąd powołany do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. Przesłuchanie zgodnie z art. 329 § 2 k.p.k. odbywa się na posiedzeniu w składzie jednoosobowym.

Warto wskazać, iż masz prawo brać udział w oględzinach miejsca zdarzenia na podstawie art. 316 § 1 k.p.k. Taka czynność zawsze jest niepowtarzalna i z tych względów przysługuje pokrzywdzonemu uprawnienia do udziału w niej.

Końcowo podkreślenia wymaga fakt, iż biorąc udział we wskazanych czynnościach pokrzywdzony ma prawo żądać odpisu protokołu czynności na podstawie art. 157 § 3 k.p.k. Ponadto zgodnie z art. 147 § 4 k.p.k. pokrzywdzony ma prawo otrzymać na swój koszt po jednej kopii zapisu dźwięku lub obrazu utrwalonej w ten sposób czynności procesowe.

Adwokat Mariusz Stelmaszczyk– e -mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, nr tel. kom. +48 697 053 659

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Notatka urzędowa z miejsca wypadku drogowego

Jednym z pierwszych dokumentów, które są sporządzane przez Funkcjonariuszy Policji na miejscu wypadków drogowych jest notatka urzędowa. W przedmiotowym dokumencie zawarte są podstawowe informacje, które można ustalić zaraz po przyjeździe na miejsce zdarzenia. W głównej mierze notatka urzędowa jest sporządzana na podstawie oświadczeń świadków, czy uczestników kolizji.

Co powinno znaleźć się w notatce urzędowej z miejsca wypadku drogowego ?

Notatka urzędowa powinna zawierać przede wszystkim datę, godzinę oraz miejsce zdarzenia drogowego. Zapis dotyczący daty i godziny zdarzenia jest bardzo ważny, gdyż pozwala to później na określenie stopnia widoczności lub występowania opadów w chwili zaistnienia zdarzenia.

Ponadto w notatce powinno zostać podane dane dotyczące osób uczestniczących w wypadku takie jak:

 • nazwisko i imię kierujących,

 • numer dokumentu tożsamości kierujących,

 • adresy zamieszkania osób uczestniczących w wypadku

 • rodzaj i marka samochodów biorących udział w zdarzeniu, a także numer rejestracyjny pojazdów,

W dalszych punktach notatki urzędowej powinien znaleźć się opis okoliczności zdarzenia wynikający z relacji uczestników lub świadków. Należy przy tym zauważyć, że wyłaniająca się z tych relacji przyczyna wypadku, ze względu na subiektywną ocenę zdarzenia przez osoby je relacjonujące oraz zrozumiałe intencje jego uczestników, może być myląca. W tym miejscu bardzo często podaje się dane świadków zdarzenia. Dane te są wykorzystywane w późniejszym etapie postępowania – w szczególności w sytuacji wezwania świadków na przesłuchanie.

Nadto w przedmiotowym dokumencie powinien znaleźć się opis warunków drogowych w szczególności:

 • rodzaj i stan nawierzchni jezdni,

 • rodzaj znaków i sygnałów na danym odcinku drogi,

 • nasilenie ruchu,

 • wskazania dotyczące prędkości dopuszczalnej.

Bardzo często notatka zawiera opis czynności procesowych przeprowadzonych na miejscu zdarzenia takie jak – oględziny miejsca wypadku, oględziny pojazdu, dokumentacja fotograficzna, badania trzeźwości kierowców.

Moc dowodowa notatki urzędowej w postępowaniu karnym o spowodowanie wypadku drogowego

W zależności od rodzaju prowadzonego postępowania moc notatki urzędowej jest różna. I tak w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawach o wykroczenie zgodnie z art. 37 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, notatkę urzędową sporządza się w odniesieniu do czynności co do których nie sporządza się protokołu. Notatka urzędowa może zostać odczytana na rozprawie, a procedujący Sąd może zaliczyć ją w poczet materiału dowodowego i wykorzystać ją na etapie procedowania w danej sprawie.

Moc dowodowa notatki urzędowej w postępowaniu w sprawie o wykroczenie spowodowania kolizji drogowej

Sytuacja inaczej wygląda w przypadku prowadzanie postępowania w sprawach o przestępstwo. W takiej sytuacji organ postępowania ma ograniczone możliwości wykorzystania notatki urzędowej i nie może na jej podstawie opierać rozstrzygnięcia w sprawie. Jak wskazuje art. 174 k.p.k. „…Dowodu z wyjaśnień oskarżonego lub z zeznań świadka nie wolno zastępować treścią pism, zapisków lub notatek urzędowych…”. Powyższe oznacza, iż Sąd winien w pierwszej kolejności opierać się na wyjaśnieniach oskarżonego oraz na zeznaniach świadków, natomiast notatka może pełnić rolę jedynie pomocniczą.

Adwokat Mariusz Stelmaszczyk– e -mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, nr tel. kom. +48 697 053 659

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Protokół oględzin miejsca wypadku drogowego.

Podstawowym dokumentem sporządzanym przez wyspecjalizowaną ekipę Policji na miejscu wypadku jest – protokół oględzin miejsca wypadku drogowego. Dokument ten posiada dwie części. Pierwsza część ma charakter ankiety, w której w formie zaznaczenia właściwej rubryki zapisuje się typowe informacje dotyczące wypadku i warunków drogowych. W części drugiej pozostawiono miejsce na swobodny opis śladów ujawnionych na miejscu wypadku.

Ankieta

We wstępnej części, oprócz daty i godziny rozpoczęcia oględzin, w miarę możliwości należy ustalić faktyczną godzinę zaistnienia wypadku. Dla późniejszego odnalezienia miejsca wypadku oprócz miejscowości istotne jest wpisanie numerów: drogi, słupka i kilometra, na którym doszło do wypadku. Wypełniając część ankietową w pierwszej kolejności należy ustalić, czy położenie śladów znajdujących się na miejscu wypadku jest ich pierwotnym położeniem powypadkowym, czy też ich położenia zostały zmienione. Należy to zrobić zaraz po przybyciu na miejsce wypadku, bowiem tylko bezpośrednio powypadkowe usytuowanie śladów pozwala na wiarygodne zrekonstruowanie przebiegu wypadku. Ponadto w tej części opisuje się warunki atmosferyczne, jakie panowały w chwili przybycia na miejsce wypadku. Jednocześnie istotne jest wskazanie warunków widoczności panujących na drodze – w szczególności należy przedstawić obecność, usytuowanie i stan lamp w rejonie miejsca wypadku, czy też należy opisać występowanie zjawisk pogodowych takich jak mgła, opady deszczu, czy śniegu.

Szkic i opis miejsca zdarzenia

W ostatnim punkcie protokołu przewidziano miejsce na swobodny opis sytuacji wypadkowej i śladów zdarzenia. W tym miejscu to Funkcjonariusz Policji na podstawie własnych spostrzeżeń i oczywiście w oparciu o wytyczne sporządzania protokołu, której znajdują się po lewej stronie protokołu powinien opisać wszystkie ślady ujawnione na miejscu zdarzenia.

Końcowo warto wskazać, iż protokół miejsca zdarzenia jest bardzo istotnym dowodem w przypadku postępowań w sprawie wypadków drogowych, bowiem często stanowi podstawę do sporządzania przez biegłego sądowego opinii. Oczywiście jak każdy dowodów podlega ocenie pod względem prawidłowości i może zostać zakwestionowane przez stronę, z tych względów tak istotna jest poprawność jej sporządzania.

Adwokat Mariusz Stelmaszczyk– e -mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, nr tel. kom. +48 697 053 659

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Protokół oględzin pojazdu uczestniczącego w wypadku drogowym

W niniejszym artykule poruszę kwestię w jakich sprawach jest sporządzany protokół oględzin pojazdu, w jakim celu się go sporządza i co powinien zawierać.

Protokół oględzin pojazdów jest dokumentem, który sporządza Funkcjonariusz Policji na miejscu zdarzenia wypadku bądź kolizji drogowej. Zasadą jest, iż dla każdego z biorących udział w wypadku pojazdów musi zostać sporządzony oddzielny protokół, w celu uniknięcia ewentualnej zmiany jego stanu fizycznego i zatarcia śladów w czasie transportu do miejsca zabezpieczenia.

Co powinien zawierać protokół oględzin pojazdu

Dla właściwego sporządzania protokołu, a także dla usprawnienia przedmiotowej czynności został opracowany wzór druku protokołu oględzin pojazdu. Zawiera on:

 • dane identyfikacyjne pojazdu,

 • opis stanu elementów bezpośrednio wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego (dokonywany na zasadzie zakreślenia możliwych wersji)

 • indywidualny opis stanu technicznego i uszkodzeń pojazdu.

Jednocześnie dla dokonania właściwego opisu uszkodzeń pojazdu, do przedmiotowego protokołu powinno zostać dołączone zdjęcia fotograficzne pojazdów uczestniczących w wypadku. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „…Dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia i uszkodzonego pojazdu uczestniczącego w wypadku drogowym…”.

Moc dowodowa protokołu oględzin pojazdu

Protokół oględzin pojazdu dokumentuje jego stan bezpośrednio po zdarzeniu, ale jest z reguły niewystarczający do stwierdzenia czy stan techniczny pojazdu mógł być przyczyną wypadku oraz do wyceny szkody. Jego rola ma charakter pomocniczy i stanowi podstawę wydania opinii przez biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków.

Opublikowano artykuły | Skomentuj