Przesłuchanie pokrzywdzonego w wyniku wypadku drogowego w charakterze świadka

W tym artykule opiszę na czym polega czynność procesowa przeprowadzona w każdym postępowaniu karnym w sprawie wypadków drogowych tj. przesłuchanie pokrzywdzonego w charakterze świadka.

Przesłuchanie świadka jest jedną z głównych czynności pozwalających na uzyskanie dowodów w trakcie toczącego się postępowania karnego.

Przesłuchanie pokrzywdzonego jest istotną czynnością w toku postępowania, ponieważ organy ścigania w czasie niej uzyskują pierwsze informacje o zdarzeniu i często to one mają wpływ na przebieg dalszego prowadzenia postępowania. Z tych względów istotne jest, by pokrzywdzony złożył szczegółowe zeznania i odpowiedział o wszystkich okolicznościach danej sytuacji.

Każde przesłuchanie musi być poprzedzone wezwaniem. O sposobach wezwania świadka przeczytasz w tym artykule „…W jaki sposób pokrzywdzony może zostać wezwany na przesłuchanie…”. Przedmiotowe wezwanie powinno zawierać następujące informacje:

  • kto jest wzywany (imię i nazwisko, adres zamieszkania),

  • w jakiej sprawie jest wzywany,

  • w jakim charakterze jest wzywany – warto podkreślić, iż pokrzywdzony w toku przesłuchania będzie nazywany świadkiem,

  • miejsce i datę przesłuchania,

  • zwięzłe przytoczenie przepisów o obowiązku stawiennictwa i obowiązkach świadka.

Jeżeli pokrzywdzony otrzymał wezwanie ma obowiązek stawić się w wyznaczonym miejscu oraz czasie. Obowiązek ten trwa również w przypadku, gdy świadkowi będzie przysługiwało prawo do odmowy składania zeznań.

Podkreślenia wymaga fakt, iż w sytuacji nieusprawiedliwionego niestawiennictwa może zostać na pokrzywdzonego nałożona kara grzywny, a także może zostać zarządzone przymusowe doprowadzenie na przesłuchanie.

W przypadku, gdy pokrzywdzony nie może się stawić na przesłuchanie ze względu na chorobę, czy wyjazd powinien natychmiast powiadomić organ ścigania. Warto w takiej sytuacji wysłać pocztą lub faxem do organu prowadzącego czynność przesłuchania oficjalne pismo wraz z odpowiednim dowodem potwierdzającym niestawiennictwo (zaświadczenie lekarskie, bilety lotnicze). W nagłych przypadkach uzasadnione jest powiadomienie organu telefonicznie.

Idąc na przesłuchanie świadek ma obowiązek zabrania ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W tym miejscu warto wskazać, iż pokrzywdzony ma prawo ustanowienia pełnomocnika, który może wziąć udział w czynności przesłuchania. Pełnomocnik w takim przypadku pomaga w dokładnym opowiedzeniu okoliczności zdarzenia poprzez zadawanie odpowiednich pytań. Na uwagę zasługuję fakt, iż w przesłuchaniu świadka ma prawo uczestniczyć obrońca podejrzanego, jeśli złoży wniosek o dopuszczenie go do udziału w przesłuchaniu. W przesłuchaniu może uczestniczyć również podejrzany, jeśli również złoży odpowiedni wniosek. Takie sytuacje należą jednak do rzadkości.

Przesłuchanie rozpoczyna się od ustalenia tożsamości pokrzywdzonego. Następnie zostają odebrane następujące dane:

 1. wiek,

 2. data urodzenia,

 3. miejsce zamieszkania,

 4. miejsce urodzenia,

 5. adres do doręczeń,

 6. obywatelstwo,

 7. wykształcenie,

 8. stan cywilny.

Po odebraniu danych świadek jest uprzedzany o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy. Świadek zostaje pouczony również, że ma prawo do odmowy zeznań, więcej na ten temat przeczytasz w artykuleUprawnienia pokrzywdzonego w toku przesłuchania…”. Następnie zostaje zadane pytanie, czy świadek wie w jakiej sprawie został wezwany i co może o sprawie powiedzieć – ma on prawo do swobodnej wypowiedzi na okoliczności zdarzenia. Po jej zakończeniu zadawane są świadkowi pytania uzupełniające – mające na celu dopytanie o szczegóły, aby wyjaśnić niejasności np. fachowe terminy oraz kontrolujące zmierzające do sprawdzenia wiarygodności świadka. Rolą przesłuchującego jest bowiem uzyskanie spójnego zeznania z przebiegu przestępstwa oraz uzyskanie dokładnej informacji dotyczącej czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia, wyglądu sprawców, ich cech charakterystycznych i zachowania, osób pokrzywdzonych, innych świadków, opisu utraconych przedmiotów. Pytania zadawane przez przesłuchującego mogą być protokołowane, zwłaszcza gdy dotyczą kwestii kluczowych dla wyjaśnienia okoliczności zdarzenia będącego przedmiotem postępowania. W protokole przesłuchania świadka przyjmuje się jako formę gramatyczną relacji przesłuchiwanego –pierwszą osobę czasu przeszłego i zamieszcza się charakterystyczne określenia lub zwroty użyte przez osobę przesłuchiwaną oraz wzmianki dotyczące szczególnego zachowania się tej osoby.

Jeżeli podczas przesłuchania policjant poweźmie wątpliwości co do stanu psychicznego świadka, jego stanu rozwoju umysłowego, zdolności postrzegania lub odtwarzania przez niego postrzeżeń – przerwie przesłuchanie świadka i zwróci się do prokuratora z wnioskiem o zarządzenie przesłuchania go przy udziale biegłego lekarza lub psychologa. Policjant odstępuje od przesłuchania świadka lub przerywa czynność, gdy w wyniku obserwacji zachowania świadka i sposobu jego wypowiedzi poweźmie podejrzenie, iż jest on po spożyciu alkoholu, pod wpływem środka odurzającego lub substancji psychotropowej, albo innego podobnie działającego środka.

W przypadku, kiedy zachodzi potrzeba przesłuchania świadka niewładającego językiem polskim, protokół z tej czynności sporządza się z udziałem tłumacza, a jeżeli jest to osoba głuchoniema – z udziałem biegłego daktylologa (art. 204 k.p.k.). Władanie językiem oznacza taką jego znajomość, która pozwala na swobodne komunikowanie się. Nie chodzi tu zatem o znajomość bierną, polegającą na rozumieniu komunikatów, ale o znajomość czynną, rozumianą jako czynne posługiwanie się językiem polskim. Warunkiem uzasadniającym potrzebę wezwania tłumacza jest stwierdzenie, że osoba przesłuchiwana bądź nie rozumie w stopniu dostatecznym zadawanych jej pytań, bądź z powodu słabej znajomości języka polskiego nie może sformułować myśli odtwarzającej przebieg zdarzeń stanowiących przedmiot przesłuchania.

Jeżeli w trakcie przesłuchania ujawnione zostaną okoliczności, że w związku ze składanymi zeznaniami zostanie zastosowana wobec świadka lub jego najbliższych osób, przemoc, groźba bezprawna, świadek może zastrzec, że dane dotyczące jego miejsca zamieszkania pozostaną do wyłącznej wiadomości Sądu lub prokuratora.

Podkreślenia wymaga fakt, iż w czasie przesłuchania mogą być okazane pokrzywdzonemu tablice poglądowe z wizerunkami osób, rzeczy, w celu ich rozpoznania. Często zdarzają się także sytuacje, w których świadek po złożeniu zeznań może uczestniczyć w okazaniu osób przy pomocy lustra fenickiego.

Po wyczerpaniu tematu przesłuchania organ ścigania przekazuje świadkowi protokół celem jego odczytania. Każdą stronę protokołu przesłuchania świadka, niezwłocznie po zakończeniu czynności, podpisują wszystkie osoby biorące udział w czynności, przy czym świadek pod swoimi zeznaniami zamieszcza adnotację, że treść zeznań odpowiada jego słowom. Puste miejsca w protokole z czynności przesłuchujący zakreśli w sposób uniemożliwiający ich późniejsze wypełnienie. Niedopuszczalne jest wymazywanie, zamazywanie lub w inny sposób czynienie nieczytelnym pierwotnego zapisu w protokole. Tekst błędny będzie przekreślony, skreślenia oraz poprawki i uzupełnienia poczynione w protokole – zostaną omówione na końcu protokołu (art. 151 § 1 k.p.k.).

Na podstawie powyższego należy wskazać, iż idąc na przesłuchanie najważniejsze jest przygotowanie tego co chcemy powiedzieć, warto przed wyznaczonym terminem przygotować sobie spis rzeczy, które chcemy przedstawić funkcjonariuszowi. Jeżeli pokrzywdzony obawia się, że zapomni o pewnych okolicznościach zdarzenia, może zabrać ze sobą wcześniej przygotowany plan zeznań. W przypadku, gdy pokrzywdzony po powrocie z przesłuchania przypomni sobie o pewnych istotnych okolicznościach zdarzenia radzę złożyć wniosek o uzupełniające przesłuchanie.

Adwokat Mariusz Stelmaszczyk – e -mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, nr tel. kom. +48 697 053 659 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


× dziewięć = 72