W jaki sposób pokrzywdzony może zostać wezwany na przesłuchanie ?

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie w jaki sposób Policja lub Prokuratura może wezwać pokrzywdzonego na przesłuchanie w charakterze świadka.

Początkowo należy wskazać, iż istnieje kilka sposobów wezwania świadka na termin przesłuchania:

 • listem poleconym zgodnie z art. 131 k.p.k.

 • telefonicznie, tele – faxem lub za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z art. 132 § 3 k.p.k.oraz art. 137 k.p.k.

 • osobiście przez funkcjonariusza Policji.

Najczęstszym sposobem zawiadomienia o terminie czynności, jest wezwanie listowne. Zgodnie z art. 130 k.p.k. pismo takie musi mieć formę listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Przedmiotowe wezwanie adresat musi odebrać osobiście i potwierdzić odbiór swym czytelnym podpisem zawierającym imię i nazwisko na zwrotnym pokwitowaniu. Podkreślenia wymaga fakt, iż w przypadku chwilowej nieobecności adresata w domu, uprawnionym do odbioru na podstawie art. 132 § 2 k.p.k. jest dorosły domownik. Na gruncie komentowanego przepisu status domownika adresata pisma mają zamieszkujący z nim w jednym mieszkaniu lub domu jego dorośli krewni i powinowaci, niezależnie od tego, czy równocześnie prowadzą z nim wspólne gospodarstwo domowe. Natomiast osoby obce adresatowi (przykładowo współlokator) nie są jego domownikami, nawet gdy mieszkają w tym samym mieszkaniu, chyba że zostały przez adresata włączone do wspólnoty domowej i prowadzą z nim (jego rodziną) wspólne gospodarstwo. W przeciwnym razie jak wskazuje orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 13 listopada 1996 roku (III RN 27/96) „…osoby takie należy traktować jako sąsiadów adresata i o fakcie doręczenia im przeznaczonej dla niego przesyłki poinformować zainteresowanego przez umieszczenie odpowiedniego zawiadomienia na drzwiach jego mieszkania, względnie izby w jego mieszkaniu…”. Natomiast w przypadku, gdy nie zastano nikogo w domu, pismo powinno być zostawione administracji domu, dozorcy lub sołtysowi. W razie nieobecności adresata, jeżeli administracja domu, dozorca domu lub sołtys podejmą się oddać pismo adresatowi,konieczne jest na podstawie art. 132 § 2 k.p.k. dodatkowo umieszczenie w skrzynce pocztowej adresata bądź na jego drzwiach lub w innym widocznym miejscu informacji o pozostawieniu pisma wymienionym podmiotom.

Według art. 133 § 1 k.p.k. pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego pozostawia się w najbliższej placówce pocztowej tego operatora pocztowego. Obecnie operatorem pocztowym dostarczającym przesyłki z Sądu oraz Prokuratury jest firma Inpost. Z tych względów, w przypadku nieodebrania przesyłki, będzie ona dostępna do obioru w kiosku lub sklepie. Aby takie doręczenie było prawnie skuteczne, muszą zostać spełnione wymogi, o jakich mowa w art. 133 § 1 i 2 k.p.k. Wymagane jest zatem powtórzenie czynności zawiadomienia o pozostawieniu pisma do odbioru przez adresata poza miejscem jego zamieszkania, jeżeli mimo upływu 7 dni od pierwszego zawiadomienia pisma nie odebrał. Zatem doręczenie pisma należy uznać za dokonane zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 1970 roku ( VI KZP 230/71) w dniu jego odebrania, a gdy adresat pisma nie podjął – w ostatnim dniu wskazanego w ustawie terminu, w którym należało pismo odebrać. W tym miejscu warto wskazać, iż w przypadku odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata, doręczający sporządza na zwrotnym pokwitowaniu odpowiednią wzmiankę, wówczas doręczenie uważa się za dokonane (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 1997 r., V KKN 314/96).

Kolejnym sposobem zawiadomienia o terminie przesłuchania jest wezwanie telefoniczne. Przedmiotowy sposób został określony w art. 137 k.p.k., który wskazuje, iż w przypadkach niecierpiących zwłoki można wezwać osoby telefonicznie lub w inny sposób stosownie do okoliczności, pozostawiając w aktach odpis nadanego komunikatu z podpisem osoby nadającej. Przyjmuje się w literaturze, że „…z wypadkiem niecierpiącym zwłoki mamy do czynienia, gdy doręczenie wezwania lub zawiadomienia z jakimkolwiek opóźnieniem grozić może poważnymi skutkami procesowymi..” (R.A. Stefański, Sposoby wzywania lub zawiadamiania osób w wypadkach niecierpiących zwłoki w procesie karnym, Prok. i Pr. 2002, Nr 9, s. 150). Musi to być jednak sytuacja zaistniała obiektywnie, w której brak jest możliwości doręczenia zawiadomienia w zwykłym trybie przewidzianym w przepisach poprzedzających, a organ procesowy nie miał takiej możliwości uprzednio (Hofmański i in., Komentarz, t. I, s. 802). Wykorzystanie możliwości doręczenia za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej jest możliwe wówczas, gdy uczestnik postępowania posiada telefaks lub skrzynkę poczty elektronicznej oraz przekaże organom procesowym numer telefaksu bądź adres poczty elektronicznej celem doręczania mu pism za ich pośrednictwem. Przekazanie stosownych numerów w powyższym celu jest wyrażeniem zgody na taki sposób doręczenia pism. Wezwanie telefoniczne jest najczęściej stosowane w przypadkach nagłych, gdzie termin czynności został wyznaczony w niedługim czasie. W takiej sytuacji pokrzywdzony nie powinien wpadać w panikę, jeżeli termin ten nie pasuje mu lub nie mam dostatecznego czasu na przygotowanie się do przesłuchania może poprosić osobę zawiadamiającą o zaplanowanie czynności przesłuchania na inny dogodny dla niego termin.

Osoba wzywana musi jednak wiedzieć, w jakim charakterze jest wzywana, a w aktach sprawy powinien pozostać odpis nadanego komunikatu. Będzie to pocztowe potwierdzenie nadania telegramu, oryginał informacji przekazanej faksem i potwierdzenie jego dotarcia do adresata, komputerowy wydruk e-maila. W wypadku, gdy wezwanie lub zawiadomienie zostało przekazane telefonicznie, udokumentowanie tego faktu następuje w formie notatki urzędowej. W notatce powinny znaleźć się te elementy, które zawierają formalne wezwanie lub zawiadomienie (R.A. Stefański, Sposoby, s. 149 i n.; Grzegorczyk, Komentarz, s. 340).

Przykład: Antoni Zwolak został napadnięty przez dwóch sprawców. Jeden z przechodniów zauważył napaść i wezwał Policję. Po przyjeździe na miejsce Policji okazało się, że Antoni Zwolak musi udać się do pracy. Funkcjonariusze Policji spisali dane kontaktowe Antoniego Zwolaka, by wezwać go na termin przesłuchania.

Wyjątkiem od przyjętej w art. 131 § 1 k.p.k. zasady jest możliwość doręczenia wezwania, zawiadomienia oraz innego pisma – w razie niezbędnej konieczności – przez Policję. Może on zostać zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 2005 roku (IV KK 344/04) zastosowany jedynie wówczas, gdy w inny sposób z dużym prawdopodobieństwem doręczenie pisma będzie nieskuteczne lub jest to uzasadnione potrzebą ustalenia miejsca pobytu adresata. Komentowany przepis wskazuje sposób wzywania osób w przypadkach niecierpiących zwłoki. Ma na celu umożliwienie wzywania świadków i biegłych bez konieczności zachowania formalności ustawowych, jeżeli doręczenie formalne byłoby szczególnie utrudnione, a więc wówczas, gdy pilność czynności procesowych, których odłożyć się nie da, nie pozwala na zrealizowanie doręczeń w normalnym trybie.

Przykład: Antoni Ząbek w zawiadomieniu błędnie podał numer domu, w którym mieszka. Funkcjonariusze Policji próbowali zawiadomić go o terminie przesłuchania w charakterze świadka. Po kilkukrotnych nieudanych próbach dostarczenia wezwania, postanowili dokonać jego przez funkcjonariuszy Policji.

Na koniec warto wskazać, iż w przypadku braku otrzymania wezwania na termin przesłuchania warto zadzwonić do danego organu ścigania i ustalić, czy zostało do nas nadane. Jeżeli zostało wysłane, radziłabym sprawdzić na jaki adres zostało wysłane wezwanie. Istnieje bowiem szansa, iż organ procesowy dysponował błędnymi danymi.

Adwokat Mariusz Stelmaszczyk – e -mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, nr tel. kom. +48 697 053 659 lub tel./fax +48 22 629 00 36

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

11 Responses to W jaki sposób pokrzywdzony może zostać wezwany na przesłuchanie ?

 1. Sylwia Winiarska pisze:

  Drodzy Czytelnicy,
  zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam,
  aplikant adwokacki Sylwia Winiarska

 2. K. pisze:

  Witam. Dostalam wezwanie na policje w charakterze SWIADKA POKRZYWDZONEGO co to znaczy? Jestem swiadkiem kogos kto zostal pokrzywdzony czy ja jestem pokrzywdzona i jednoczesnie swiadkiem? Dodam ze nic nie zglaszalam na policje wiec raczej nie jestem pokrzywdzona. Wspolnota mieszkaniowa miala taki zamiar aby zglosic na policje zaklocanie spokoju przez jednego z sasiadow. Moze to chodzic o to? Czy wowczas wystepuje jako pokrzywdzona?

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowna Pani,
   najprawdopodobniej taki zapis oznacza, pokrzywdzony złożył wniosek dowodowy o przesłuchanie Pani w charakterze świadka.
   Z poważaniem,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 3. Kasia pisze:

  Dzień dobry,
  W dniu dzisiejszym otrzymałam wezwanie na rozprawę sądową w charakterze świadka oraz informacje o nałożeniu na mnie kary w wys. 500 zł za niestawienie się w terminie na poprzednią rozprawę. Pismo zostało przekazane przez funkcjonariusza policji mojej współlokatorce, bez koperty. Czy jest to zgodne z prawem, bo mam co do tego wątpliwości.

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowna Pani Katarzyno,
   zgodnie z art. 131 k.p.k. wezwania mogą być doręczone w razie niezbędnej konieczności przez Policję. Natomiast zgodnie z art. 132 k.p.k. w razie chwilowej nieobecności adresata w jego mieszkaniu pismo doręcza się dorosłemu domownikowi ( w tym przypadku współlokatorce). Moim zdaniem proceduralnie wezwanie zostało poprawnie doręczone.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 4. Andrzej pisze:

  Witam,
  W dniu 21-03-2016 otrzymałem wezwania w charakterze świadka za pomocą poczty e-mail na dzień 22-03-2016r. do Prokuratury oddalonej o 200 km (godz. wezwania dokładna 21-03-2016; 08:36). Nie jestem w stanie się tam udać, więc napisałem wniosek o przesłuchanie za pomocą prokuratury w miejscu zamieszkania. O godz. 14:32 otrzymałem podtrzymanie wezwania. Nie jestem w stanie się tam udać. Po pierwsze – z dnia na dzień nie otrzymam wolnego, po drugie – koszty dojazdu, po trzecie organizacja dnia – mam małe dziecko. Czy zawiadomienie nie powinno zgodnie z art. 131 k.p.k. przyjść listem poleconym? Czy w związku z brakiem dotrzymania formalności prawidłowego dostarczenia wezwania nie zostanę ukarany. Osobiście nie przekazywałem adresu e-mail, co było by jednoznaczne ze zgodą na otrzymywanie takiej formy korespondencji. Proszę o interpretację.

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowny Panie Andrzeju,
   zgodnie z art. 132 par. 3 wezwanie może być doręczone za pomocą pocztą e – mail. W takim przypadku potrzebna jest Pana zgoda na doręczenie takim sposobem.
   Natomiast zgodnie z art. 137 k.p.k. w przypadkach niecierpiących zwłoki organ może zawiadomić o terminie przesłuchania za pomocą poczty e – mail. W orzecznictwie podkreśla się, że muszą zaistnieć takie okoliczności, które uniemożliwiłyby doręczenie normalnym sposobem za pomocą poczty. Trudno nie znając rodzaju postępowania wskazać, czy takie okoliczności zaistniały. Możliwość skorzystania z tego przepisu w przeciwieństwie do art. 132 jest niezależna od Pańskiej zgody.
   Tym niemniej proszę sprawdzić, czy przedmiotowe zawiadomienie posiada wszystkie konieczne elementy wezwania tj. w jakim charakterze jest Pan wzywany, czy stawiennictwo jest obowiązkowe oraz czy został Pan pouczony o konsekwencjach niestawiennictwa. Jeżeli któryś, z tych elementów został pominięty, wówczas należy uznać, że został Pan wezwany nieprawidłowo. W takim przypadku nie powinien Pan ponieść konsekwencji niestawiennictwa.
   W Pańskim przypadku radzę również wysłać pismo do właściwej jednostki i wskazać, iż nie mógł się Pan stawić na wezwanie z powodu znacznej odległości etc. Proszę nadmienić, iż po otrzymaniu zawiadomienia poinformował Pan niezwłocznie o tym fakcie organ. Moim zdaniem Policja lub Prokuratura powinna wyznaczyć nowy termin przesłuchania.
   Pozdrawiam,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 5. luk pisze:

  Witam. Policjant zostawik wezwnie na przesluchanie jako swiadek w skrzynce na listy. Nie bylo wczesniej zadnych prob doreczenia droga pocztowa bo nie bylo zadnego awizo. Czy zostawiajac wezwanie w skrzynce na listy bez zadnego potwierdzenia odbioru takie wezwanie jest dostarczone prawidlowo?

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowny Panie,
   otóż doręczający funkcjonariusz Policji ma obowiązek zastosować przepisy k.p.k. o doręczeniach, w tym art. 130 k.p.k. Jeżeli zatem pisma nie można doręczyć osobiście, doręcza się je w razie chwilowej nieobecności adresata w mieszkaniu – osobom wskazanym w art. 132 § 2 k.p.k. tj. dorosłemu domownikowi czy administracji domu.
   Kiedy i tego nie można dokonać, pismo pozostawia się w najbliższej jednostce Policji, a o informację o tym zgodnie z art. 133 § 2 k.p.k. umieszcza w skrzynce do doręczania korespondencji lub na drzwiach adresata. W takim przypadku doręczenie jest skuteczne w przypadku odbioru przez Pana wezwania na Policji.
   Pragnę jednak nadmienić, iż Policja może zgodnie z art. 137 k.p.k. w szczególnych wypadkach wzywać lub zawiadamiać osoby telefonicznie albo w inny sposób stosownie do okoliczności, pozostawiając w aktach odpis nadanego komunikatu z podpisem osoby nadającej. Oczywiście trudno mi określić, czy taki szczególny przypadek ma miejsce w niniejszej sprawie, bowiem nie znam szczegółów postępowania.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 6. Alex pisze:

  Witam,
  Dostałam wezwanie do skrzynki pocztowej z Komendy Policji o stawiennictwo w charakterze świadka w sprawie o wykroczenie z art.92 par.1KW,86 par.1Kw.Ale na wezwaniu jest inne nazwisko,czy mam to odesłać? i napisać,że pod tym adresem nie jest zameldowana dana osoba i nie przebywa?Czy co Pani radzi,żeby zrobić?dziekuje za info

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Tak własnie powinna Pani postąpić – odesłać wezwanie na Policję z wyjaśnieniem, że pomylono na wezwaniu osoby albo adresy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


cztery − = 0