Zadośćuczynienie i odszkodowanie od sprawcy przemocy

W poprzednim artykule Co robić w razie przemocy domowej? opisałem jakie prawa ma osoba pokrzywdzona przemocą w rodzinie.

Z tego artykułu Zadośćuczynienie i odszkodowanie od sprawcy przemocy dowiesz się:

 • czy osoba dotknięta przemocą może domagać się od sprawcy przemocy odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę?
 • w jakim postępowaniu: karnym czy cywilnym można żądać odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną przemocą?
 • jak uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie od sprawcy przemocy domowej w postępowaniu karnym?
 • jak otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie za przemoc w sprawie cywilnej?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Czy można uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie od sprawcy przemocy?

Osoba, która doświadczyła przemocy ze strony męża, żony, partnera, ojca czy matki lub innej osoby może żądać odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną przemocą.

Odszkodowanie za przemoc domową to naprawienie szkody w majątku osoby pokrzywdzonej poniesionej na skutek przemocy – np. zwrot kosztów leczenia za uszczerbek na zdrowiu czy odszkodowania za zniszczone przez sprawcę przemocy przedmioty.

Zadośćuczynienie za przemoc domową to rekompensata pieniężna za krzywdę – strach, ból, cierpienie, poczucie wstydu, upokorzenia, konieczność ucieczki z domu – a więc za całą krzywdę wyrządzoną przez sprawcę przemocy.

W jakim postępowaniu domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia za przemoc domową?

Osoba pokrzywdzona przemocą domową może uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę od sprawcy przemocy zarówno w postępowaniu karnym jak i w postępowaniu cywilnym, to znaczy:

 • w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy przemocy o przestępstwo znęcania, stalkingu, pobicia, naruszenia nietykalności cielesnej, gróźb karalnych, znieważenia, uszkodzenia mienia lub każde inne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy

lub

 • w postępowaniu cywilnym wytoczonym przeciwko sprawcy przemocy o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za przemoc w sprawie karnej

W postępowaniu karnym o przestępstwo popełnione z użyciem przemocy, takie jak np. znęcanie się , stalking, czy pobicie osoba pokrzywdzona może domagać się nałożenia na oskarżonego sprawcę przemocy obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem – zarówno odszkodowania za szkodę majątkową, jak i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Aby uzyskać odszkodowania i zadośćuczynienie za przemoc domową osoba pokrzywdzona powinna najpóźniej do zakończenia przewodu sądowego przed Sądem I Instancji złożyć wniosek o nałożenie na sprawcę przemocy obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem na podstawie art.46 Kodeksu Karnego.

Jeśli Sąd wyda wobec sprawcy przemocy wyrok skazujący wówczas Sąd musi nałożyć na oskarżonego obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu w całości albo w części.

Prawomocny wyrok skazujący sprawcę przemocy, w którym Sąd nałożył na oskarżonego obowiązek zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia podlega wykonaniu w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika.

Ponadto, jeśli Sąd skazał sprawcę przemocy na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, wówczas niewykonanie przez skazanego orzeczonego w wyroku obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego powinien spowodować odwieszenie kary pozbawienia wolności , a więc zarządzenie jej wykonania.

odszkodowanie i zadośćuczynienie od sprawcy przemocy

Osoba pokrzywdzona przestępstwem może dochodzić od sprawcy przemocy dodatkowego odszkodowania i zadośćuczynienia ponad obowiązek naprawienia szkody orzeczony przez sąd karny w odrębnym postępowaniu cywilnym

Więcej o tym, jak napisać wniosek o nałożenie na sprawcę obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przemocą przeczytasz w artykule Wniosek o naprawienie szkody i zadośćuczynienie za krzywdę

Odszkodowanie i zadośćuczynienie od sprawcy przemocy w postępowaniu cywilnym

Osoba, która na skutek przemocy domowej poniosła szkodę majątkową lub doznała krzywdy może złożyć przeciwko sprawcy przemocy pozew o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia.

Najłatwiejszą drogę do uzyskania od sprawcy przemocy odszkodowania i zadośćuczynienia mają te osoby pokrzywdzone, które uzyskały wcześniej w postępowaniu karnym wyrok skazujący sprawcę przemocy za przestępstwo.

Sąd cywilny w postępowaniu przeciwko sprawcy przemocy o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia jest związany prawomocnym wyrokiem skazującym pozwanego – sprawcę przemocy za przestępstwo popełnione na szkodę pokrzywdzonego – powoda.

Powód (pokrzywdzony przestępstwem przemocy) nie musi udowadniać w sprawie cywilnej o odszkodowanie i zadośćuczynienie za przemoc domową, że pozwany dopuścił się wobec niego przemocy – gdyż to jest już udowodnione prawomocnym wyrokiem skazującym. Powód musi wówczas udowodnić jedynie, że na skutek przemocy poniósł szkodę majątkową albo doznał krzywdy oraz udowodnić rozmiar krzywdy.

Osoba pokrzywdzona przemocą domową może dochodzić od sprawcy przemocy odszkodowania i zadośćuczynienia nawet, jeśli sprawca przemocy nie został skazany za przestępstwo. W takim przypadku powód (osoba pokrzywdzona przemocą) musi udowodnić w sprawie cywilnej, że pozwany (sprawca przemocy) stosował wobec niej przemoc fizyczną lub psychiczną oraz rozmiar szkody majątkowej i krzywdy doznanej na skutek przemocy.

Dlaczego warto domagać się od sprawcy przemocy odszkodowania i zadośćuczynienia w sprawie karnej?

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia od sprawcy przemocy w postępowaniu karnym ma następujące zalety w stosunku do pozwu o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia w postępowaniu cywilnym:

 • wniosek osoby pokrzywdzonej przemocą o nałożenie na sprawcę przemocy w wyroku skazującym obowiązku zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia nie podlega żadnej opłacie
 • wniosek o nałożenie na sprawcę przemocy obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem można złożyć aż do zamknięcia przewodu sądowego w I Instancji
 • w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy przemocy osoba pokrzywdzona może składać wnioski dowodowe na potwierdzenie doznanej na skutek przemocy szkody majątkowej i krzywdy w toku całego postępowania. Nie ma tu prekluzji dowodowej jak w sprawach cywilnych, gdzie wszystkie wnioski dowodowe należy złożyć w pozwie o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia
 • prawomocny wyrok skazujący sprawcę przemocy w zakresie obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przemocą można egzekwować przez komornika, ale jednocześnie niewywiązanie się przez skazanego z nałożonego na niego obowiązku powinien spowodować odwieszenie, czyli zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej z warunkowym zawieszaniem jej wykonania.

Dochodzenie od sprawcy przemocy odszkodowania i zadośćuczynienia w postępowaniu karnym ma tylko jedną wadę:

 • kwoty orzekane przez sądy karne od sprawców przemocy tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia są zazwyczaj niższe od kwot zasądzanych przez sądy cywilne.

Wytłumaczenie takiej sytuacji jest dość proste: głównym celem postępowania karnego jest ustalenie, czy osoba oskarżona o przestępstwo z użyciem przemocy popełniła przestępstwo i wymierzenie jej kary. Orzeczenie odszkodowania i zadośćuczynienia na rzecz osoby pokrzywdzonej przemocą ma dla Sądu w sprawie karnej znaczenie drugorzędne. Ponadto sąd karny zakłada, że osoba pokrzywdzona przemocą może dochodzić od sprawcy przemocy pełnej rekompensaty za przemoc w odrębnym postępowaniu cywilnym.

Jak uzyskać pełne odszkodowanie i zadośćuczynienie od sprawcy przemocy?

By otrzymać pełne odszkodowanie i zadośćuczynienie od sprawcy przemocy osoba pokrzywdzona przemocą powinna:

 • złożyć w postępowaniu karnym wniosek o nałożenie na sprawcę przemocy obowiązku zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia
 • przedstawić Sądowi jak najwięcej dowodów potwierdzających rozmiar szkody majątkowej i krzywdy doznanych na skutek przemocy. Im lepiej udowodni zakres doznanej szkody, tym wyższe otrzyma odszkodowanie i zadośćuczynienie.
 • pozostałej kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia dochodzić od sprawcy przemocy w oddzielnym postępowaniu cywilnym o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia.

Do kiedy można domagać się od sprawcy przemocy odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę?

Roszczenie osoby pokrzywdzonej przemocą o nałożenie na sprawcę przemocy odszkodowania i zadośćuczynienia w postępowaniu karnym nie ulega przedawnieniu.

Oznacza to, że osoba pokrzywdzona przemocą może domagać się od sprawcy przemocy odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę w postępowaniu karnym dopóki nie nastąpi przedawnienie karalności przestępstwa popełnionego przez sprawcę przemocy.

Osoba pokrzywdzona na skutek przemocy może dochodzić od sprawcy przemocy odszkodowania i zadośćuczynienia w postępowaniu cywilnym do upływu 20 lat czynu popełnionego przez sprawcę przemocy, jeśli ten czyn (zachowanie) stanowił przestępstwo, a w pozostałych przypadkach do upływu 3 lat od czynu wyrządzającego szkodę.

Od tej zasady są 2 wyjątki:

 • jeśli osoba pokrzywdzona przemocą jest niepełnoletnia, wówczas przedawnienie jej roszczenia o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia za przemoc ulega wydłużeniu do 2 lat od ukończenia 18 lat
 • jeśli osobą pokrzywdzoną przemocą jest małżonek sprawcy przemocy, wówczas przedawnienie roszczenia o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia zaczyna bieg dopiero od prawomocnego wyroku rozwodowego.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, odszkodowanie i zadośćuczynienie za przemoc w rodzinie, przemoc domowa znęcanie się nad rodziną i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


6 + = piętnaście