Zawiadomienie o przestępstwie znęcania

W poprzednim artykule Co robić w razie przemocy domowej? opisałem co może i powinna zrobić osoba dotknięta przemocą w rodzinie.

Z tego artykułu Zawiadomienie o przestępstwie znęcania dowiesz się:

 • jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania?
 • do kogo wysłać zawiadomienie o popełnieniu przestępstwie znęcania?
 • co napisać w zawiadomieniu o przestępstwie znęcania się?
 • jak udowodnić przestępstwo znęcania się nad rodziną?
 • co się dzieje po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie znęcania?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Jak i gdzie złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania?

Zawiadomienie o przestępstwie znęcania się można złożyć na jeden z dwóch sposobów:

ustnie – udając się do najbliższego Komisariatu Policji

albo

pisemnie – wysyłając pisemne zawiadomienie o przestępstwie do najbliższego Komisariatu Policji lub do Prokuratury

Ustne zawiadomienie o przestępstwie znęcania w Komisariacie Policji

Osoba doznająca przemocy może udać się do najbliższego Komisariatu Policji i tam złożyć ustnie zawiadomienie o przestępstwie znęcania się nad nią przez osobę najbliższą: męża, żonę, partnera (konkubenta), ojca, matkę, syna lub córkę.

Policja nie może odmówić przyjęcia ustnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa znęcania.

Złożenie ustnie zawiadomienia o przestępstwie znęcania polega na tym, że:

 • osoba pokrzywdzona przestępstwem informuje – zawiadamia Policję o popełnionym na jej szkodę przestępstwie znęcania

a

 • Policjant sporządza protokół z przyjęcia ustnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa znęcania

W protokole z przyjęcia ustnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa znęcania się Policjant wpisuje:

 • imię i nazwisko osoby pokrzywdzonej przestępstwem znęcania
 • imię i nazwisko osoby, która dopuściła się przestępstwa znęcania
 • miejsce i czas popełnienia przestępstwa znęcania, a więc wskazanie gdzie i w jakim okresie czasu sprawca przemocy znęcał się nad osoba najbliższą
 • opis znęcania się, a więc opis zachowania sprawcy przemocy
 • wskazanie świadków znęcania się nad osobą najbliższą
 • wykaz dowodów złożonych przez osobę, która zawiadamia o przestępstwie znęcania, np. sms-y lub maile z groźbami, nagrania awantur wszczynanych przez sprawcę przemocy, obdukcje lekarskie potwierdzające obrażenia ciała doznane przez ofiarę przemocy
 • wnioski dowodowe, a więc wnioski osoby pokrzywdzonej o przeprowadzenie przez Policję czynności dowodowych na potwierdzenie popełnienia przez sprawcę przemocy przestępstwa znęcania.
zawiadomienie o przestępstwie znęcania

Wszystkie dane osobowe wskazanych przez osobę pokrzywdzoną świadków znęcania się, takie jak adres zamieszkania, nr telefonu, adres mail są niedostępne dla sprawcy przestępstwa. Dane kontaktowe świadków znęcania są przechowywane w tzw. załączniku adresowym, do których sprawca przestępstwa nie ma dostępu.

Osoba pokrzywdzona przestępstwem, które chce złożyć w Komisariacie Policji ustne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa znęcania powinna przygotować się do złożenia zawiadomienia o przestępstwie, tj:

 • ułożyć w głowie, lub spisać na kartce opis przemocy stosowanej przez sprawcę przestępstwa znęcania – czas, miejsce, zachowania sprawcy przemocy
 • sporządzić listę świadków przestępstwa znęcania – ich imię, nazwisko, adres do doręczenia wezwania na Policję, nr telefonu
 • zebrać inne niż świadkowie dowody potwierdzające popełnienie na jej szkodę przestępstwa znęcania – nagrania awantur na płycie CD lub pendrive, wydrukowane maile czy sms-y, obdukcje lekarskie

W większości przypadków Policjant przyjmujący ustne zawiadomienie o przestępstwie znęcania od razu przesłuchuje osobę pokrzywdzoną w charakterze świadka przestępstwa znęcania.

Pisemne zawiadomienie o przestępstwie znęcania

Pisemne zawiadomienie o przestępstwie znęcania polega na wysłaniu do Komisariatu Policji lub Prokuratury Rejonowej właściwych dla miejsca popełnienia przestępstwa pisma – zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa znęcania.

Nie ma znaczenia czy pisemne zawiadomienie o przestępstwie znęcania zostanie wysłane do Policji czy Prokuratury. Czynności w postępowaniu karnym o przestępstwo znęcania się, np. przesłuchanie świadków, przesłuchanie sprawcy przestępstwa znęcania prowadzi Policja, a nadzoruje je Prokuratura.

Co napisać w pisemnym zawiadomieniu o przestępstwie znęcania?

Pisemne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa znęcania powinno zawierać:

 • wskazanie Komisariatu Policji lub Prokuratury Rejonowej, do której osoba pokrzywdzona przemocą składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa znęcania
 • podanie imienia i nazwiska osoby pokrzywdzonej przestępstwem znęcania, która składa zawiadomienie o przestępstwie
 • tytuł pisma – zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art.207 k.k.
 • opis zachowania sprawcy przemocy ze wskazaniem:
 • gdzie dochodziło lub dochodzi do znęcania się nad osobą najbliższą
 • w jakim okresie czasu sprawca przestępstwa znęcał się nad rodziną
 • na czym polega stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej przez sprawcę przestępstwa znęcania się – opis wszystkich zachowań składających się na przestępstwo znęcania
 • wskazanie dowodów dołączonych do zawiadomienia o przestępstwie znęcania, np. płyta CD z nagraniami awantur wszczynanych przez sprawcę przemocy, sms-y lub maile z groźbami, wulgaryzmami, obdukcje lekarskie itp
 • wskazanie świadków, którzy mają zostać przesłuchani w sprawie karnej o przestępstwo znęcania – ich imiona i nazwiska
 • wskazanie innych niż zeznania świadków, czynności dowodowych, które Policja powinna przeprowadzić w postępowaniu karnym o przestępstwo znęcania się nad rodziną, np. zwrócenie się do OPS o dokumentację Niebieskiej Karty, zwrócenie się do Sądu Rejonowego o sprawozdania kuratorów z wywiadów środowiskowych, czy zwrócenie się o notatki urzędowe z interwencji Policji wobec sprawcy przemocy domowej
 • załącznik adresowy, a w nim dane kontaktowe osoby pokrzywdzonej – adres zamieszkania, adres dla doręczenia wezwania na Policję, nr telefonu i maila oraz adresy i nr telefonów świadków, którzy mają zostać przesłuchani.

Więcej o tym jak powinno wyglądać zawiadomienie o przestępstwie znęcania przeczytasz w artykule Wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa znęcania się nad rodziną.

Jak najlepiej zawiadomić o przestępstwie znęcania ustnie czy pisemne?

Wadą ustnego zawiadomienia o przestępstwie znęcania jest kilkugodzinne oczekiwanie w Komisariacie Policji na Policjanta, który przyjmie od osoby pokrzywdzonej przemocą ustne zawiadomienie o przestępstwie znęcania.

Wprawdzie Policja nie może odmówić przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie, ale zazwyczaj trzeba kilka godzin czekać na Policjanta, który takie zawiadomienie o znęcaniu przyjmie i je zaprotokołuje.

Osoby pokrzywdzone, które chcą złożyć ustnie zawiadomienie o przestępstwie znęcania powinny się do tego wczesnej przygotować – ułożyć sobie w głowie lub spisać na kartce to, co chcą Policjantowi przekazać.

Z kolei pisemne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa znęcania wiąże się jedynie :

 • z wizytą na poczcie w celu wysłania zawiadomienia o przestępstwie pocztą

lub

 • z wizytą w Komisariacie Policji lub w Prokuraturze Rejonowej, jeśli osoba pokrzywdzona chce złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania na biurze podawczym Policji lub Prokuratury.

Składając pisemne zawiadomienie o przestępstwie znęcania na biurze podawczym Policji lub Prokuratury należy przygotować 2 egzemplarze zawiadomienia, by pracownik biura podawczego potwierdził na drugim egzemplarzu przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie.

Jak widać, nie ma dużego znaczenia, czy osoba pokrzywdzona przestępstwem złoży zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa znęcania ustnie czy pisemnie.

Ustne zawiadomienie o znęcaniu wymaga kilku godzin oczekiwania w Komisariacie Policji, a także wymaga dobrego przygotowania się do złożenia zawiadomienia, ale za to osoba pokrzywdzona przestępstwem znęcania zostanie od razu przesłuchana w charakterze świadka, co przyspieszy rozpoznanie sprawy.

Z kolei pisemne zawiadomienie o przestępstwie znęcania oszczędzi osobie pokrzywdzonej kilku godzin czekania na Policji, a ponadto łatwiej jest szczegółowo opisać przestępstwo znęcania, wskazać dowody do przeprowadzenia na piśmie, ale za to o około 1 miesiąc opóźni to przeprowadzenie pierwszej czynności dowodowej, jaki jest przesłuchanie osoby pokrzywdzonej w charakterze świadka.

Jak udowodnić przemoc fizyczną i psychiczną sprawcy przestępstwa znęcania się nad rodziną?

Osoba pokrzywdzona przestępstwem znęcania powinna wskazać w pisemnym lub ustnym zawiadomieniu o przestępstwie:

 • dowody przemocy fizycznej lub psychicznej – chodzi tu o te dowody, którymi osoba pokrzywdzona dysponuje w czasie składania zawiadomienia o przestępstwie, np:
 • nagrania awantur wszczynanych przez sprawcę przemocy zawierające krzyki na rodzinę, obelgi pod adresem członków rodziny, groźby kierowane wobec osób najbliższych
 • sms-y oraz maile kierowane przez sprawcę przemocy do osób najbliższych zawierające obelgi, groźby czy świadczące o poniżaniu członków rodziny
 • obdukcje lekarskie oraz inna dokumentacja medyczna na potwierdzenie obrażeń ciała doznanych na skutek przemocy fizycznej
 • sprawozdania kuratorów sądowych np. ze sprawy rodzinnej potwierdzające problem przemocy w rodzinie
 • dowody, które powinny zostać przeprowadzone przez Policję na potwierdzenie popełnienia przestępstwa znęcania się nad rodziną, np:
 • przesłuchanie świadków, którzy widzieli lub słyszeli, jak sprawca przemocy znęca się nad rodziną
 • przesłuchanie świadków, którzy widzieli obrażenia ciała – siniaki, zadrapania u osoby dotkniętej przemocą
 • przesłuchanie świadków, którym osoba pokrzywdzona przestępstwem znęcania opowiadała o doznawanej w domu przemocy
 • zwrócenie się do Policji o wykaz i notatki urzędowe z interwencji Policji przeprowadzonych wobec sprawcy przemocy domowej
 • zwrócenie się do placówki medycznej o dokumentację z leczenia osoby pokrzywdzonej przestępstwem znęcania na skutek pobicia

Co się dzieje po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie znęcania się nad rodziną?

Po złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa znęcania się:

 • Policja i Prokuratura rejestrują sprawę, to znaczy nadają sprawie numer – te sygnatury należy podawać w kolejnych pismach kierowanych do Policji lub Prokuratora w sprawie karnej o znęcanie się nad rodziną
 • Policja wydaje postanowienie o wszczęciu dochodzenia w sprawie o znęcanie się i wysyła zawiadomienie o wszczęciu dochodzenia do osoby pokrzywdzonej
 • Policja wzywa i przesłuchuje osobę pokrzywdzoną przestępstwem znęcania się w charakterze świadka
 • Policja przeprowadza dowody wskazane przez osobę pokrzywdzoną przemocą – przesłuchuje świadków, zwraca się o dokumentację Niebieskiej Karty, zwraca się o notatki urzędowe z interwencji Policji przeprowadzonych w związku z przemocą domową itp.
 • Policja albo umarza postępowanie karne albo wzywa sprawcę przemocy i przedstawia mu zarzut popełnienia przestępstwa znęcania się nad rodziną oraz przesłuchuje go w charakterze podejrzanego
 • Prokurator na wniosek osoby pokrzywdzonej stosuje wobec sprawcy przemocy środki zapobiegawcze, np. nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego z rodziną, zakaz zbliżania się do osób pokrzywdzonych
 • Prokurator kieruje do Sądu akt oskarżenia przeciwko sprawcy przemocy o przestępstwo znęcania się nad rodziną

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, przemoc domowa znęcanie się nad rodziną, zawiadomienie o przestępstwie i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


osiem − = 2