Zażalenie na odmowę udostępnienia akt

Z tego artykułu Zażalenie na odmowę udostępnienia akt, dowiesz się jak powinno wyglądać zażalenie na zarządzenie Prokuratora o odmowie udostępnienia akt postępowania przygotowawczego oraz kto może złożyć takie zażalenie.

Prawo do przeglądania akt sprawy na etapie postępowania przygotowawczego przysługuje za zgodą prowadzącego postępowanie przygotowawcze:

 • stronom – pokrzywdzonemu i podejrzanemu

 • obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym stron.

Podkreślenia wymaga fakt, iż prawo do zapoznania się z aktami mogą być pozbawione strony tylko z powodu potrzeby zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa. Z mojej praktyki wynika, iż najczęściej odmowa udostępnienia akt pokrzywdzonemu wynika z błędnego uznania, iż dana osoba w sprawie nie jest stroną postępowania. Odmowa udostępnienia akt postępowania przygotowawczego z tych powodów winna być precyzyjnie określona w uzasadnieniu zarządzenia prowadzącego postępowanie przygotowawcze.

Organ rozpatrujący zażalenie na odmowę udostępnienia akt

Na odmowę udostępnienia akt w całości lub w części na podstawie art. 159 k.p.k. stronom przysługuje w terminie 7 dni prawo złożenia zażalenia do:

 • sądu właściwego do rozpoznania sprawy w I instancji – w przypadku, gdy decyzja pochodzi od prokuratora,

 • prokuratora sprawującego nadzór nad postępowaniem – w przypadku, gdy decyzja pochodzi od prowadzącego postępowanie, który nie jest Prokuratorem np. Policji.

Co powinno zawierać zażalenie na odmowę udostępnienia akt ?

Zażalenie powinno odpowiadać wymaganiom formalnym pisma procesowego wyrażonym w art. 119 k.p.k. Tak więc powinno ono zawierać:

 1. oznaczenie organu, do którego jest skierowane;

 2. oznaczenie sygnatury sprawy, której dotyczy;

 3. oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo;

 4. treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem;

 5. datę i podpis składającego pismo.

Poza powyższym, zgodnie z art. 427 § 1 k.p.k., na odwołującym spoczywa obowiązek wskazania zaskarżonego rozstrzygnięcia lub ustalenia, a także podania, czego się domaga, a więc sformułowania wniosków odwoławczych. Co istotne – kolejny paragraf w/w. artykułu wymaga ponadto przedstawienia zarzutów stawianych rozstrzygnięciu oraz uzasadnienia, które stanowi integralną część środka zaskarżenia. Należy wspomnieć, że przepis art. 427 § 2 k.p.k. nie wskazuje profesjonalistom uchybień, które powinny być podnoszone w zażaleniu. Istotne jednak są te, które mają oparcie w art. 438 k.p.k. (tzw. względne przyczyny odwoławcze) oraz art. 439 k.p.k. (tzw. bezwzględne przyczyny odwoławcze).

Zażalenie na odmowę udostępnienia akt

Warszawa, dnia 12 listopada 2014 roku

(miejscowość i data złożenia zażalenia)

Pokrzywdzony Paweł Nowak

zam. przy ulicy Dolnej 23,

01-320 Warszawa

(dane osoby składającej zażalenie)

Za pośrednictwem: Prokuratury Rejonowej dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie

Do: Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie

(organ do którego składane jest zażalenie)

Sygn. akt 1Ds. 11/14

(sygnatura sprawy)

ZAŻALENIE

na zarządzenie z dnia 8 listopada 2014 roku Prokuratury Rejonowej dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, w sprawie o sygn. akt 1 ds. 11/14 na odmowę udostępnienia akt dochodzenia

Na podstawie art. 159 i 425 § 2 k.p.k. zaskarżam wyżej wymienione zarządzenie w całości.

Na podstawie art. 427 § 2 w zw. z art. 438 pkt 2 k.p.k. zaskarżonemu zarządzeniu zarzucam mającą wpływ na treść zaskarżonego zarządzenia obrazę przepisów postępowania, mianowicie art. 156 § 5 k.p.k. polegającą na błędnym przyjęciu, iż nie jestem pokrzywdzonym przestępstwem określonym w art. 157 § 1 k.k. i związku z tym nie przysługuje mi prawo do zapoznania się z aktami sprawy o sygn. 1Ds. 11/14.

Na podstawie art. 427 k.p.k. wnoszę o zmianę zaskarżonego zarządzenia i uwzględnienie wniosku o udostępnienie akt.

Uzasadnienie

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Mokotów w Warszawie prowadzi dochodzenie przeciwko Janowi Kowalskiemu podejrzanemu o przestępstwo z art. 157 § 1 kk.

W dniu 23 września 2014 roku złożyłem wniosek o udostępnienie mi akt postępowania w celu zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym.

W dniu 8 listopada 2014 roku Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie wydał zarządzenie, w którym odmówił mi udostępnienia akt sprawy wskazując, iż nie jestem stroną postępowania i nie przysługuje mi status pokrzywdzonego. Z tych względów nie przyznano mi prawa do zapoznania się z aktami sprawy.

Z decyzją organu postępowania przygotowawczego nie sposób się zgodzić. Pragnę wskazać, iż w dniu 24 maja 2014 złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Jana Kowalskiego. W przedmiotowym zawiadomieniu wskazałem jakie czynności ciała zostały naruszone czynem podejrzanego. Nadto do protokołu przesłuchania w charakterze świadka dołączyłem obdukcje lekarską. Odmowa udostępnienia akt powoduje, że nie mogę skutecznie korzystać ze swych praw pokrzywdzonego bez znajomości zgromadzonego materiału dowodowego. Stąd też wnoszę o uchylenie zaskarżonego zarządzenia i udostępnienie mi akt sprawy.

Paweł Nowak

Na marginesie należy dodać, że niespełnienie powyższych wymagań formalnych w zakresie treści, jak również w zakresie formy omawianego środka odwoławczego, skutkuje wezwaniem strony do uzupełnia braków formalnych w trybie art. 120 k.p.k. w terminie 7 dni.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

5 odpowiedzi na Zażalenie na odmowę udostępnienia akt

 1. Sylwia Winiarska pisze:

  Drodzy Czytelnicy,
  zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam,
  aplikant adwokacki Sylwia Winiarska

  • Marcin janecki pisze:

   Witam zostałemuznany jako osoba pokrzywdzona, jednak kiedy chcialem uzyskac dostep do akt sprawy zostalem poinformowany że, nie jestem osobą pokrzywdzona, nic z tego nie rozumiem z pouczenie jasno wynika ze musze miec dostep do akt sprawy, jeszcze takie pytanie czy mozna komus zmienic satatus z osoby pokrzywdzonej na inna bez jego wiedzy i zgody

   • Sylwia Winiarska pisze:

    Szanowny Panie Marcinie,
    czy może Pan wskazać w kierunku jakiego przestępstwa prowadzone jest postępowanie przygotowawcze ?
    Z wyrazami szacunku,
    aplikant adwokacki
    Sylwia Winiarska

 2. sebastian pisze:

  Czy możliwe jest uzyskanie przez pokrzywdzonego materiału badawczego w postaci próbek pisma osób podejrzanych.śledztwo zostało umorzone w trybie art.330 par.2 kpk .Pokrzywdzony zamierza wykonać prywatną ekspertyze pisma i wnieść subsydiarny akt oskarżenia.Na jakiej podstawie może prokurator odmówić zapoznania się lub wykonania fotokopi materiału badawczego z akt sprawy .

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowny Panie Sebastianie,
   w takiej sytuacji należy we wnioskach dowodowych w subsydiarnym akcie oskarżenia wskazać, iż wnosi Pan o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego grafologa. W takim przypadku Sąd powinien zebrać próbki pisma od oskarżonego lub wystąpić do urzędu gminy o wnioski oskarżonego dot. wyrobienia dowodu osobistego.Na tej podstawie opinię wyda biegły powołany przez Sąd.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


6 + = dwanaście