Zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa

Z artykułu Zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa (dochodzenia) dowiesz się:

 • jaki jest termin na złożenie zażalenia na odmowę wszczęcia śledztwa,
 • do jakiego organu należy złożyć zażalenie,
 • jak powinno wyglądać zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia.

Zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa (dochodzenia)

Jednym z bardzo istotnych praw jakie masz, jako osoba pokrzywdzona przestępstwem jest możliwość wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa.

Zgodnie z art. 305 KPK „jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, wydaje się z urzędu lub na skutek zawiadomienia o przestępstwie postanowienie o wszczęciu śledztwa, w którym określa się czyn będący przedmiotem postępowania oraz jego kwalifikację prawną”.

Oznacza to, że aby wszcząć śledztwo, Prokurator musi mieć informacje, które pozwolą na przyjęcie, że zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Mogą to być informacje, które są np. wynikiem działalności operacyjnej Policji albo pochodzą ze środków masowego przekazu np. gazet, wtedy Prokurator wszczyna śledztwo z urzędu. Drugim źródłem wiedzy o przestępstwie są informacje uzyskane w wyniku zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa składanego przez mającą o nim informacje osobę, instytucję ale także Ciebie, jako osobę pokrzywdzoną przestępstwem.

Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie organ powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego obowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa. Postanowienie o wszczęciu śledztwa wydaje Prokurator. Postanowienie o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu śledztwa wydaje Prokurator albo Policja, z czego postanowienie o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu śledztwa wydane przez Policję musi dodatkowo zatwierdzić Prokurator.

Postanowienie o odmowie wszczęcia wydawane jest wtedy, gdy wiadomości zawarte w zawiadomieniu o przestępstwie lub uzyskane przez organ z innych źródeł nie dają podstaw do uznania, że popełniono przestępstwo.

O wyżej wymienionych postanowieniach, czyli wszczęciu, odmowie wszczęcia albo o umorzeniu śledztwa, zawiadamia się osobę lub instytucję państwową, samorządową lub społeczną, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie oraz ujawnionego pokrzywdzonego, a o umorzeniu także podejrzanego – z pouczeniem o przysługujących im uprawnieniach. Oznacza to, że jako osoba pokrzywdzona nie musisz na bieżąco badać, czy Prokurator nie odmówił wszczęcia śledztwa, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce to zostaniesz listownie zawiadomiony o tym fakcie.

Jako osoba pokrzywdzona zostaniesz też w postanowieniu poinformowany o prawie wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa, o prawie wniesienia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania oraz prawie wglądu do akt. O tym kto jest pokrzywdzonym w sprawie karnej, dowiesz się z artykułu:

Zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa – termin

Zażalenie wnosi się do Sądu właściwego do rozpoznania sprawy (zwykle będzie to Sąd, w którego okręgu popełniono przestępstwo) w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Musisz wiedzieć, że robi się to za pośrednictwem Prokuratora, który wydał lub zatwierdził postanowienie. Oznacza to, że zażalenie należy wysłać do właściwej Prokuratury, która zajmowała się sprawą. W samym zażaleniu piszesz, że wnosisz je do właściwego Sądu za pośrednictwem właściwej Prokuratury, np.:

Do: Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie,

II Wydział Karny

ul. Kocjana 3,

01-473 Warszawa

Za pośrednictwem: Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Żoliborza w Warszawie

ul. Krasińskiego 65,

01-755 Warszawa

Sąd rozpoznający zażalenie może zaskarżone postanowienie utrzymać w mocy albo uchylić je w całości lub w części, nie może zaś postanowienia tego zmienić.

Powinieneś też wiedzieć, że jeśli jako osoba pokrzywdzona, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, nie zostaniesz w ciągu 6 tygodni powiadomiony o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa, możesz wnieść też zażalenie do Prokuratora nadrzędnego albo powołanego do nadzoru nad organem, któremu złożono zawiadomienie. Prokuratorem nadrzędnym nad Prokuratorem Prokuratury Rejonowej jest Prokurator Prokuratury Okręgowej. Prokurator nadrzędny obowiązany jest rozpoznać zażalenie najpóźniej w terminie 30 dni.

Nie we wszystkich wypadkach wszczyna się w danej sprawie śledztwo. Na przykład w wypadku przestępstw zagrożonych karą nie przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności (w wypadku przestępstw przeciwko mieniu tylko w wypadku, gdy wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub grożąca nie przekracza 100 000 zł) wszczyna się tzw. dochodzenie. Nie wymaga osobnego omówienia temat składania zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia, ponieważ przepisy dotyczące śledztwa w tym akurat wypadku stosuje się odpowiednio także do dochodzenia.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

46 odpowiedzi na Zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa

 1. Sylwia Winiarska pisze:

  Drodzy Czytelnicy,
  zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam,
  aplikant adwokacki Sylwia Winiarska

 2. Sz.p. lub Pani, otrzymałem z prokuratury rejonowej w Kartuzach ZAWIADOMIENIE o odmowie wszczęcia śledztwa, o treści cyt: Sekretaria Prokuratury awiadamia Pana, jako osobę, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, że postanowieniem Prokuratora Rejonowego w Kartuzach z dnia 23 marca 2015 pod sygn. akt Ds/400/15 odmówiono wszczęcia śledztwa w sprawie poświadczenia nieprawdy w zaświadczeniu o wymeldowaniu – tj. o czyn z art. 271 & 1 kk koniec cyt. Proszę o opinię czy prokuratura ma obowiązek dostarczy mi postanowienie na które się powołuje z dnia 23 marca 2015 r obym mógł złożyć Zażalenie?

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowny Panie Andrzeju,
   w pierwszej kolejności pragnę wskazać, iż zgodnie z art. 306 k.p.k. na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa przysługuje zażalenie pokrzywdzonemu, instytucji państwowej, która zawiadomiła o przestępstwie, osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, jeżeli wskutek przestępstwa doszło do naruszenia jej praw. Inne osoby zawiadamia się tylko o fakcie wydania postanowienie – tak było w Pańskim przypadku. Obawiam się, że Prokurator uznał, że nie jest Pan pokrzywdzonym w niniejszej sprawie. Co do zasady brak jest osób pokrzywdzonych przy przestępstwach z rozdziału XXXIV kodeksu karnego – przeciwko wiarygodności dokumentów tj. 271 k.k. Tym niemniej radziłabym wysłać wniosek do Prokuratora w sprawie przesłania postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia wskazując, że jest Pan uprawniony do wniesienia zażalenia na podstawie art. 306 par. 1 pkt 3 k.p.k. tj. że popełnione przestępstwo naruszyło Pana prawa.
   Z wyrazami szacunku,
   Sylwia Winiarska

 3. Marek Ł. pisze:

  Szanowna Pani
  W pierwszej kolejności pozwolę sobie przedstawić sytuację:
  W dniu 25 września złożyłem zawiadomienie o przestępstwie (art. 288 § 1 kk) na komisariacie Policji jednocześnie informując, że w dniu 1 października odbędą się oględziny mieszkania przez rzeczoznawcę PZU. W dniu 22 października dostałem kosztorys wystawiony przez rzeczoznawcę PZU (na kwotę ponad 8 tys. zł) oraz pismo uznające szkodę w mieniu. W dniu 2 listopada (po kilkudniowych próbach skontaktowania się) poinformowałem prowadzącą sprawę o wysokości szkody i piśmie z PZU. W odpowiedzi dowiedziałem się, że 5 października zostało wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (art. 17 § 1 pkt 2 kpk), które zostało przesłane mi pocztą lecz przesyłki nie podjąłem (nie miałem awizo) więc sprawa jest zamknięta. W dniu 3 listopada złożyłem wniosek o zapoznanie się z aktami sprawy, z którymi zapoznałem się w dniu 9 listopada.
  Stąd moje pytanie: „Czy mogę złożyć zażalenie na odmowę wszczęcia postępowania i w jakim terminie? Czy termin 7 dni liczy się od dnia zapoznania się z aktami czy też od dnia wysłania pisma przez Policję? Do kogo skierować ewentualne zażalenie jeżeli w aktach nie ma wzmianki o nadzorze prokuratorskim?”
  z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowny Panie Marku,
   radziłabym skontaktować się z prowadzącym postępowaniem Prokuratorem i ustalić, kiedy zostało do Pana przesłane postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia oraz na jaki adres (istnieje szansa, że pismo zostało nadanie do Pana pod koniec października i jest jeszcze termin na wniesienie zażalenia albo zostało nadane na zły adres).
   W przypadku pomyłki w nadania pisma, proszę wysłać do Policji lub Prokuratury pismo z prośbą o powtórne przesłanie pisma.
   Jeżeli organ procesowy nie popełnił błędu i jest to wina poczty, również radziłabym wystosować odpowiednie pismo do organu, w którym opiszę Pan całą sytuację – brak awizo i w związku z tym prosi Pan o powtórne nadanie pisma. W tym przypadku proszę ustalić na poczcie, czy został do Pana nadany jakiś list i wystawione awizo do jego odbioru.
   Niestety termin do wniesienia zażalenia liczy się od dnia doręczenia pisma Panu.
   Z wyrazami szacunku,
   Sylwia Winiarska

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowny Panie Marku,
   w pierwszej kolejności proszę sprawdzić na Policji, czy postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia zostało wysłane na poprawny adres, ponieważ dziwne jest, że nie otrzymał Pan awizo.
   Niestety termin na wniesienie zażalenia jest liczony od dnia otrzymania postanowienia.
   Każde dochodzenie jest nadzorowane jest przez Prokuratora i to za jego pośrednictwem wnosi się zażalenie. Radziłabym zadzwonić na Policję i uzyskać informacje o sygn. akt prokuratorskich oraz jaka Prokuratura to prowadzi.
   Z poważaniem,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 4. szraga pisze:

  bardzo prosze o pomoc a mianowicie. sprawa trwa 16 lat. w roku 2003 zakupiłam nieruchomosc od osoby która posiadała akt notarialny bez zadnych wpsów dotyczacych hipoteki. akt notarialny moj został spisany na nazwisko ziecia, od tamtej pory do dnia dzisiejszego nie wychodzimy z sady prokuratury i komornika. w roku 2004 pewna kobieta wniosła o uznanie naszej umowy za beszkuteczna na poczet rzekomego dłuznika aliment. sprzed r 1990.sad oczywiscie uznał nasza umowe za beskuteczna. po czynm udało mi sie dotrzec do nastepujacych dokumentów a mianowicie w roku 1992 przeproadzono nna wniosek sadu polskiego badania dna które wykluczyły ojcostwo.ten pan poniewaz ob 50 lat zamieszkuje w usa i dlatego ma podstawie badan zrobonych w polsce ma wurok swojego kraju ze nie jest ojcem i nie ma płacic alimentó natomiast przez lat 25 ta kobieta nie wnosiła o obalenie tych badan.ale korzysła z alimentów z fa. poczym jak ja kupiam ta nieruchomosc zazadała od komornika egzekucji . w tej chwili złozyłam doniesienie do prokuratury doniesien wraz dokumentami o popełnieniu przestepstwa o wyłudzenie alimentów najperw z fa a pozniej z mijej nieruchomosci pomimo ze polski komornik nie majac wiedzy o majatku a pózniej dokonał licytacji mojej nieruchomosci ale prokuratura odmówiła wszczescia posepowania czy w takiej sytuacji ja moge złozyc skarge do sadu a prokurature.

 5. Sylwia Winiarska pisze:

  Szanowna Pani,
  oczywiście przysługuje Pani uprawnienia do wniesienia zażalenia na postanowienie Prokuratora. Uprzedzam, że jest Pani uprawniona do wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia.
  Z wyrazami szacunku,
  Sylwia Winiarska

 6. Ryszard pisze:

  Dnia 23.11.2015 r. złożyłem w Komendzie Powiatowej w Mielcu doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez nieuczciwego sprzedawcę internetowego. Tam złożyłem zeznania i dowody w sprawie. Dnia 30.12.2015 r. otrzymałem „Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia” wydane przez Komendę Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim. Na druku „Postanowienia” w pouczeniach zamieszczono wzmiankę że, przysługuje mi prawo do złożenia zażalenia za pośrednictwem Policji do prokuratora właściwego do sprawowania nadzoru nad dochodzeniem, tylko nigdzie nie napisano który prokurator i w której miejscowości jest właściwym do sprawowania nadzoru nad tym dochodzeniem.
  Ryszard

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowny Panie Ryszardzie,
   zażalenie na odmowę wszczęcia dochodzenia wnosi się zgodnie z art. 306 k.p.k. za pośrednictwem prokuratury prowadzącej sprawę do Sądu właściwego do rozpoznania sprawy. W przypadku prowadzenia sprawy przez KP w Mielcu właściwa będzie to Prokuratura Rejonowa w Mielcu. Dla pewności proszę zadzwonić na Komendę i to potwierdzić.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 7. enzo pisze:

  W dniu 28.01.16 r. otrzymałem decyzję z KPP w Bieruniu o odmowie wszczęcia dochodzenia z art. 287 §1 kk na podstawie art. 17 §1 pkt 2 kpk . Do kogo należy wnieść zażelenie na taką decyzję jeśli została ona wydana przez policjanta, a nie prokuratora. W artukule jest mowa o tym, iż decyzja taka wydana przez policję musi być zatwierdzona przez prokuratora, brak na piśmie które otrzymałem takiego potwierdzenia. Czy decyzja o odmowie wszczęcia śledztwa jest doręczona w sposób skuteczny jeśli nie jest zatwierdzona przez prokuratora?

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowny Panie,
   po nowelizacji występują dwie procedury wnoszenia zażalenia na odmowę wszczęcia dochodzenia.
   – pierwsza w przypadku, gdy postanowienie wydaje policja – wnosimy zażalenie do Policji,
   – druga w przypadku , gdy wydaje policja i zatwierdza prokurator – wnosimy zażalenie do Prokuratora nadzorującego dochodzenie.
   Zatem decyzja taka jest prawidłowa i powinien Pan wnieść zażalenie do Policji.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 8. Mariola pisze:

  Dnia 16 grudnia 2015 roku złożyłam zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa na zasadzie art. 304 k.p.k. w zw. z art. 307 k.p.k. wnoszę o przeprowadzenie czynności sprawdzających, a – jeśli zajdą ku temu podstawy – wszczęcie i przeprowadzenie postępowania zakończonego wniesieniem aktu oskarżenia, pod kątem możliwości popełnienia czynów zabronionych polegających na tym, że w bliżej nieustalonym okresie, od 2010 roku do października 2015 roku osoby odpowiedzialne z ramienia gminy Konopnica, jako inwestor prac budowlanych, prowadził prace budowlane polegające na przebudowie dróg gminnych bez wymaganego przepisami prawa pozwolenia na budowę.
  Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków poprzez przeprowadzenie robót budowlanych w postaci remontu dróg bez wymaganego zgłoszenia w latach 2009-20011.
  Czy mogę złożyć zażalenie na odmowę wszczęcia postępowania – nawet lata się nie zgadzają?

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowna Pani Mariolo,
   na podstawie art. 306 par. 1 przysługuje Pani prawo do wniesienia zażalenia na odmowę wszczęcia postępowania. W zakresie braku zgodności dat – możliwe jest, że organ po złożonym przez Panią zawiadomieniu prowadził dochodzenie jedynie w zakresie 2009 – 2011 roku. Istnieje również szansa, że jest to pomyłka.
   Z poważaniem,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 9. Marian Borodzicz pisze:

  Witam Panią. Przepisałem mieszkanie własnościowe na córkę , za Umowę Dożywocia. Córka z zięciem po „skutecznych” namowach (mnie) sprzedali mieszkanie. Kupili domek ,gdzie byłem zameldowany. Dla mnie , obiecywali odkupić takie samo mieszkanie za pół roku . Czekałem parę lat. Postanowili sprzedać domek . I wyszedł problem. Wymeldowałem się dopiero po spisaniu UGODY Notarialnej. W UGODZIE był zapis , że córka spłaci mi 70 tysięcy , do końca 2012 roku. Minęło 3 lata po końcowym terminie. Nie ma córki , mieszkania i…., pieniędzy. Podejmowałem różne kroki prawne. Bez skutku. Napisałem zgłoszenie do Prokuratury o przestępstwie Oszustwa (wyłudzenia) , oraz wniosek o ściganie. Dołączyłem wszelką dokumentację oraz Akty Notarialne. Po kilku tygodniach , składałem dodatkowo zeznania w sprawie na Policji . Po paru tygodniach , dzisiaj 3.02.2016 r. otrzymałem Postanowienie o Odmowie Wszczęcia Dochodzenia. Cyt. część: to jest o czyn z art.286 $ 1kk-wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Napisałem zażalenie do Prokuratury. Co pozostaje dla człowieka w moim przypadku. Mam meldunek na garażu , spadek po Ojcu. Za miłą odpowiedź Serdecznie Dziękuję . Pozdrawiam. Marian B.

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowny Panie Marianie,
   w Pańskim przypadku należy czekać na rozstrzygnięcie Sądu. Radziłabym zapoznać się z aktami, następnie przeanalizować materiał dowodowy zebrany w sprawie. Po takich czynnościach najlepiej złożyć wnioski dowodowe – przykładowo przesłuchanie określonych świadków – które by uprawdopodobniły popełnienie przestępstwa.
   Pozdrawiam,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska
   radziłabym złożyć wnioski dowodowe o przesłuchanie świadków przestępstwa. Może Pan zrobić to formie

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowny Pani Marianie,
   w Pańskim przypadku złożyłabym wnioski dowodowe, które mogłyby potwierdzić dokonanie przestępstwa. np. wniosek o przesłuchanie określonych świadków zdarzenia oraz córki z Pańskim udziałem.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 10. Krzysztof pisze:

  Dzień Dobry
  Proszę o podpowiedz/ pomoc.
  Kupiłem na allegro perfumę, zapłaciłem, towar otrzymałem i okazało się, że jest to podróbka (nie ma wątpliwości).
  Złożyłem na policji zawiadomienie o oszustwie. Przy czym informowałem że jest to podróbka i w związku z tym jest to wprowadzanie do obiegu podróbek. Zgłoszenie przyjęto. Dodam że dane sprzedawcy są, dowód (nieorginał” jest więc sprawa wydawała mi się oczywista.

  Policja odmówiła pisemnie wszczęcia powołując się na art 17 § 1 pkt 3 kpk . Uzasadnienie:
  Analiza przedmiotowego zawiadomienia prowadzi do wniosku iż zachowanie sprawcy ewentualnego czynu będącego przedmiotem postepowania, o ile formalnie wyczerpywać może znamiona przestępstwa ujętego w art 286 § 1 kk, o tyle całokształ okoliczności związanych z niniejszą sprawą nakazuje ocenić zachowanie sprawcy jako zawierające w sobie niski ładunek stopnia społecznej szkodliwości. Zauważyć należy iż pokrzywdzony w sprawie zamierzał nabyć wodę XYZ (nazwa firmy) za kwotę 180 zł, pomimo tego iż wartość rynkowa tej wody znacznie przekracza umówioną kwotę sprzedaży. Taka okoliczność winna już na etapie zawierania transakcji sprzedaży wzbudzić u pokrzywdzonego refleksję i jakicholwiek cień wątpliwości.
  Tym samym poddając ocenie okoliczności wskazane treścią art 115 § 2 kk, tj. w szczególności rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiar wyrządzonej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu – stwierdzić należy iż zachowanie ewentualnego sprawcy uznać nalezy za obarczone znikomym stopniem społecznej szkodliwości. Mając powyższe na uwadze zgodnie z nakazem wynikającym z art 17 § 1 pkt 3 kpk postanowiono odmówić wszczęcia dochodzenia.

  Po tym postanowieniu poczułem się jak dzieciak który dostał opieprz od policji za to że ktoś mnie oszukał, a sprawca nie dostanie nawet wezwania żeby wyjaśnił na policji że ma to ..gdzieś.

  Nie chodzi mi o samą kwotę tylko o poczucie sprawiedliwości.

  Nie wiem jak napisać takie odwołanie, tzn, czy powinienem być bardzo precyzyjny i powoływać się na jakieś paragrafy o oszustwie o wprowadzaniu podróbek do obiegu, czy to mogą być po prostu moje żale :/, głupio brzmi ale nie wiem.

  Będę wdzięczny za podpowiedz.
  Krzysztof

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowny Panie Krzysztofie,
   w Pańskim przypadku radziłabym wnieść w ciągu 7 dni od otrzymania postanowienia zażalenia. W zażaleniu proszę szczegółowo opisać okoliczności zdarzenia – że sprzedawała do osoba prywatna i z tych względów wydawało się Panu, że cena jest adekwatna. Proszę opisać, iż nie istnieje w przedmiotowym przypadku znikoma społeczna szkodliwość czynu – ze względu na istnienie pokrzywdzonego, jak również znacznej szkody. Radzę również w przedmiotowym piśmie wskazać jakie dowody można przeprowadzić np. przesłuchanie sprzedającego. Warto zasygnalizować, iż decyzja ta jest przedwczesna i wymagane jest przeprowadzenie postępowania dowodowego.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 11. Krzysztof pisze:

  Dla większej precyzji dodam, że to był zakup od osoby prywatnej, która odsprzedaje produkt bo to nietrafiony rzekomo prezent. Więc towar nie nowy, użyty. Myślę że to raczej było zorientowanie się że to jest podróba i próba dalszej odsprzedaży.

 12. Jagoda pisze:

  Witam. PILNE ! Wczoraj, ostatniego dnia terminu wniosłam do Sądu zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa przez Prokuratora. Pismo zaadresowałam właściwie, do Sądu za pośrednictwem Prokuratora, jednak korespondencję wysłałam bezpośrednio do Sądu. Czy w takim przypadku zażalenie będzie skuteczne z zachowanym terminem? Czy błąd ten spowoduje odrzucenie zażalenia z powodu niewłaściwego skierowania a w konsekwencji nie zachowania terminu na wniesienie zaskarżenia? Czy sytuacja jest do uratowania i co powinnam w takim razie teraz zrobić?
  Pozdrawiam

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowna Pani Jagodo,
   zgodnie z art. 125 k.p.k. pismo omyłkowo wniesione przed upływem terminu do niewłaściwego sądu, prokuratora, organu Policji albo innego organu postępowania przygotowawczego uważa się za wniesione z zachowaniem terminu. Właściwe zastosowanie przedmiotowego przepisu powinno prowadzić do przekazania zażalenia.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 13. Iza pisze:

  Czy o wniesieniu zażalenia na postanowienie o umorzeniu dochodzenia zostaje poinformowany podejrzany?

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowna Pani Izo,
   zgodnie z art. 461 k.p.k. odpis zażalenia doręcza się osobom, których dotyczy zaskarżone postanowienie. Zatem odpowiadając na Pani pytanie podejrzany będzie poinformowany o wniesieniu zażalenia.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 14. iza pisze:

  Byłam na ogłoszeniu postanowienia Sądu ( I instancji), w sprawie złożonego przez mnie zażalenia na postanowienie umorzenia dochodzenia. Sąd zważył, np: ” …przysłowiowo wręcz „rzuca się w oczy” nie podjęcie przez organ prowadzący postępowanie postępowanie przygotowawcze istotnej próby zweryfikowania prawidłowości….”, „W przekonaniu Sądu, nawet pobieżna analiza protokołu oględzin mieszkania (imię i nazwisko) wraz z obszerną dokumentacja fotograficzną oraz zabezpieczonymi wówczas śladami krwi, a w szczególności treści wiadomości SMS, oraz wykazów połączeń telefonicznych, nie pozostawia żadnych wątpliwości…”. Sąd w całości przychylił się do złożonego zażalenia, opisując w części dyspozytywnej, czynności które ma wykonać Prokuratura. Czy powinnam zostać powiadomiona przez Prokuraturę, jako pokrzywdzona o wznowieniu dochodzenia? (Byłam na ogłoszeniu postanowienia przez Sąd, więc rozumiem że samego postanowienia, nie otrzymuję ponieważ je wysłuchałam). Natomiast, w dniu dzisiejszym otrzymałam postanowienie Prokuratury , o powołaniu biegłego w sprawie przeciwko (imię i nazwisko podejrzanego).

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowna Pani Izo,
   tak powinna być Pani informowana o każdej czynności dowodowej prowadzonej przez Prokuraturę.Jeżeli doszło do Pani postanowienie o powołaniu biegłego to oznacza, że postępowanie jest w toku. Dla pewności i lepszej kontroli postępowania radzę jednak dzwonić do Prokuratora prowadzącego sprawę celem uzyskania informacji w zakresie postępu postępowania.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 15. Ewa M pisze:

  Bardzo proszę o pomoc.
  Dziś dostałam zawiadomienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Prokuraturę powiadomiłam, o nękaniu i zastraszaniu oraz o próbie wyłudzenia 40.000 zł.
  Policja wraz z akceptacją prokuratury rozpatrzyła i to tylko pobieżnie sprawę nękania , a o próbie wyłudzenia pieniędzy ani słowa, ani paragrafu. Co mogę zrobić w takiej sytuacji ? Czy mogę od prokuratury domagać się w formie pisemnej uzasadnienia ?
  Zażalenia do sądu nie będę póki co składać, bo dostałam wiadomość od tamtej strony , że chce się dogadać. Jeżeli wprowadzają mnie kolejny raz w błąd, to wtedy złoże ponowne zawiadomienie.
  Pozdrawiam Ewa M.

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowna Pani Ewo,
   analizując zaprezentowany stan faktyczny sprawy w Pani przypadku radziłabym złożyć zażalenie. Otóż gdy Pani tego nie zrobi nie będzie mogła Pani złożyć zawiadomienia w takim samym zakresie jak poprzednio. Będzie mogła Pani wyłącznie złożyć wniosek o wznowienie postępowania wskazując na nowe dowody.
   Odnosząc się do drugiego pytania to zgodnie z art. 104 k.p.k. powinna Pani otrzymać postanowienie o odmowie wszczęcia bądź też umorzeniu postępowania.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 16. adamo pisze:

  witam

  czy w przypadku upływu terminu na złożenie zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia można ponownie złożyć zawiadomienie dotyczące tego samego stanu faktycznego?

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowny Panie,
   w takiej sytuacji można wnieść nowe zawiadomienie. W polskiej procedurze karnej niedopuszczalne jest wniesienie zawiadomienia w sytuacji, gdy postępowanie co do tego samego czyni i tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone lub wcześniej wszczęte toczy się.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 17. iwona pisze:

  Witam
  Bardzo proszę o pomoc .Matka mojego pasierba nie płaci zasądzonych alimentów,komornik wydaje pisma o nieskuteczności wykonania egzekucji komorniczej ,doniesienie do prokuratury umorzono MOPS nie płaci bo przekraczamy próg-dziecko ma 10lat dług alimentacyjny wynosi 70 000zł.
  Gdzie się udać?

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowna Pani Iwono,
   w takiej sytuacji najlepiej jest złożyć zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania. Jeżeli jednak jest już po terminie, może Pani złożyć nowe zawiadomienie, jednakże nie może dotyczyć okresu, który był przedmiotem poprzedniego zawiadomienia.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 18. staszek300 pisze:

  Witam. We wrześniu złożyłem zawiadomienie na Policji o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 193 kk (mir domowy). Dziś otrzymałem zawiadomienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Mam 2 świadków zdarzenia. Czy Art. 193 kk – wtargnięcie i nieopuszczenie mieszkania nie zawiera znamion czynu zabronionego na zasadzie art. 17 a=par. 1 pkt. 2 k.p.k? Proszę o pomoc

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowny Panie Staszku,
   trudno mi oceniać stan faktyczny, jeżeli nie znam akt. Tym niemniej jednak w przypadku gdy nie zgadza się Pan z wydanym postanowieniem radzę wnieść zażalenie w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia. Najlepiej wskazać w nim dowody jakie należy przeprowadzić, a które nie zostały dotychczas przeprowadzone przez organy postępowania przygotowawczego.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 19. Jerzy pisze:

  Witam,
  złożyłem zażalenie na policję, na umorzenie postępowania z powodu niewykrycia sprawców kradzieży. Prokurator skierował sprawę do sądu skąd otrzymałem zawiadomienie o posiedzeniu sądu w tej sprawie. Czy jestem zobowiązany stawić się na tej rozprawie ? Czy mogę być obciążony jakimiś kosztami w związku z rozpatrywaniem tego zażalenia przez sąd ?

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowny Panie, Pańskie stawiennictwo jest na posiedzenie nieobowiązkowe w przypadku, gdy otrzymał Pan zawiadomienie o terminie posiedzenia. Jedynie konieczne byłoby Pana stawiennictwo w przypadku otrzymania przez Pana wezwania na posiedzenie, choć w zakresie posiedzeń w sprawie zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia jest rzadko spotykane. Wniesienie zażalenia jest wolne od opłat i nie będzie Pan obciążony żadnymi kosztami.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokaci
   Sylwia Winiarska

 20. Bogumił pisze:

  W Sądzie Rejonowym rozpatrywane jest zażalenie oskarżyciela posiłkowego (poszkodowany) na postanowienie Prokuratury Rejonowej o odmowie wszczęcia śledztwa. Przedmiotem zażalenia był głownie błędny pomiar prędkości fotoradarem ustawionym pod katem 520 do krawędzi jezdni i dalsze mataczenie postępowaniem wyjaśniającym i procesowym. Złożono zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i prokuratura nie zrobiła nic. Brak jakichkolwiek śladów (dowodów, notatek, protokołów).
  Rozprawa zaczęła się bez uwag. Poproszony zostałem przez sędziego o zreferowanie sprawy i braku jej badania mimo dowodów złego ustawienia fotoradaru. Straż Miejska nie załączyła do wniosku o ukaranie jakichkolwiek załączników uwiarygodniających popełnienie wykroczenia. Prokurator reprezentujący prokuraturę poparł w całości postanowienie o odmowie.
  Jako oskarżyciel posiłkowy zostałem wyproszony z Sali rozpraw a prokurator w niej pozostał.
  Po wezwaniu na sale rozpraw sędzia oświadczył, że zamierza wystąpić do SM z zapytaniem o legalizację fotoradaru użytego do pomiarów. Odpowiedziałem, że ważne wtedy było. Wtedy sędzia odpowiedział, że w aktach brak dokumentów. Po moim wyjściu prokurator pozostał na sali rozpraw. Zarzuty zawiadomienia dotyczą funkcjonariuszy publicznych: straż miejska, burmistrz, sędziowie, prokuratorzy.
  Pytania:
  1. Nie rozumiem dlaczego podczas narady sędziego oskarżyciel posiłkowy jest wyproszony z Sali a oskarżyciel publiczny pozostał.
  2. W jakim celu oskarżyciel publiczny pozostał po rozprawie na Sali rozpraw.
  3. Czy decyzja sędziego jest właściwa w momencie gdy z powodu braków mógł sprawę skierować do ponownego rozpoznania w prokuraturze.

 21. Miłosz pisze:

  Szanowna Pani,
  jaki uczynić kolejny krok jeśli sąd utrzyma w mocy postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Sprawa dotyczy dłużnika alimentacyjnego, którego dług to ponad 30 tysięcy złotych. Nie przebywa on w kraju i nie jest znane jego dokładne miejsce pobytu w Wielkiej Brytanii.

  Z poważaniem,

  Miłosz

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, postanowienie Sądu o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia Prokuratora o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego jest prawomocne, to znaczy nie może go Pan zaskarżyć. Jeśli się pojawią nowe okoliczności lub nowe dowody może Pan złożyć ponowne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Nie znając treści Pana zawiadomienia o przestępstwie i postanowienia Prokuratora oraz Sądu trudni mi więcej Panu doradzić. Może mi Pan wysłać te 3 dokumenty mailem, wówczas będę mógł Panu bardziej pomóc.

 22. Mirosław Wolski pisze:

  Czy zła sygnatura powoduje nieważnośc zażalenia ? Czy wysłanie poprawionego (drugiego ) zażalenia tj jest dobrym pomysłem?

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, na szczęście polska procedura karna nie jest tak sformalizowana, by błąd w sygnaturze sprawy w zażaleniu powodował jego bezskuteczność. Wobec tego może Pan być spokojny, błędna sygnatura na zażaleniu nie wywoła dla Pana negatywnych skutków procesowych, może jedynie utrudnić Prokuratorowi czy Sądowi podpięcie zażalenie do właściwej sprawy. Dobrym pomysłem jest wysłanie pisma z informacją o błędzie w sygnaturze, dołączeniem do niego kopii wysłanego wcześniej zażalenia z dowodem jego nadania pocztą lub dowodem złożenia w Sądzie.

 23. Katarzyna pisze:

  Witam!
  dostałam właśnie odmowę wszczęcia dochodzenia ze względu na brak znamion czynu zabronionego. Ale do rzeczy. Złożyłam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Pożyczyłam 50 tys zł we wrześniu 2014 r. Pan miał zwrócić pieniądze w listopadzie 2014r. Niestety nie zawarliśmy stosownej umowy. Pan przyznał się w rozmowie telefonicznej z policją, że pożyczył pieniądze. Zresztą świadkiem przekazania pieniędzy była moja koleżanka, która to namawiała mnie do tej pożyczki. Pan zwodził mnie przez prawie 3 lata nie oddając ani grosza. Ciągle obiecywał, że odda i nie oddawał. Policja przeprowadziła z nim tylko rozmowę telefoniczną, gdzie znowu obiecał, że spłaci pieniądze. Policjant uznał, że nie ma znamion czynu zabronionego ponieważ pan obiecał mnie spłacić. Co teraz zrobić? jak napisać pismo do sądu i jak uzasadnić, że jednak to było wyłudzenie? Poroszę o pilną odpowiedź.

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam Pani Katarzyno, ustalenie przez Policję czy nie spłacenie pożyczki stanowi tylko nie wywiązanie się z umowy, czy tez stanowi również przestępstwo oszustwa jest zadaniem trudnym. Do zadań Policji należy w tym wypadku dokonanie oceny, jaki był zamiar pożyczkobiorcy w dacie zawierania umowy pożyczki, a dokładnie czy już w czasie pożyczania pieniędzy miał on zamiar nie wywiązać się z umowy, czyli nie zwrócić pożyczonych pieniędzy.

   W mojej ocenie zachowanie pożyczkobiorcy, który przez 3 lata nie zwrócił nawet części pożyczonych pieniędzy uzasadnia podejrzenie popełnienia przez niego przestępstwa oszustwa, a w konsekwencji uzasadnia wszczęcie postępowania karnego.

   Powinna zatem Pani złożyć zażalenie na postanowienie Prokuratury o odmowie wszczęcia dochodzenia, zarzucając, że decyzja ta jest przedwczesna i oparta na błędnej ocenie dowodu w postaci zeznań osoby podejrzewanej o popełnienie przestępstwa oszustwa. Osoba ta powinna odpowiedzieć na podstawowe pytanie, co takiego zmieniło się w jej sytuacji finansowej, co nie pozwoliło jej na spłacenie choćby części z pożyczonej kwoty pieniędzy. Ważne jest ustalenie na jaki cel ta osoba przeznaczyła pożyczone pieniądze, jaka był jej sytuacja finansowa w dacie pożyczenia pieniędzy i przez ostatnie 3 lata, na jakiej podstawie ta osoba zapewniała, że jest w stanie zwrócić pożyczone pieniądze. ważne jest również przesłuchanie w charakterze świadka osoby, która uczestniczyła w zawieraniu umowy pożyczki.

 24. sylwia pisze:

  dobry wieczor.
  taka sytuacja podobna do Pani Katrzyny.
  dostałam odmowę wszczęcia dochodzenia ze względu na brak znamion czynu zabronionego.
  znajoma namowila nas do wziecia pozyczki z banku na siebie dla niej. podpisalismy przy tym stosowna umowe miedzy nami- ze to pieniadze dla niej i ona zobowiazuje sie splacac. a tym czasem nie splaca, mi na pensje wszedl komornik, a ona sobie nic z tego nie robi. zlozylismy pismo do policji, podajac wszystkie szczegoly, dokumenty, swiadkow. czesc swiadkow znajoma przekupila za tzw flaszke.
  a z prokuratury dostalismy wlasnie odmowe.
  wg mnie, nawet nie zostaly dostatecznie sprawdzone dowody, a to nas traktuje sie jakoprzestepcow.
  co dalej z tym robic?
  dziekuje za odpowiedz.

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam Pani Sylwio, jedynym narzędziem, jaki Pani pozostało to złożenie do Sądu zażalenia na postanowienie Prokuratury o odmowie wszczęcia dochodzenia. W zażaleniu proszę wskazać Sądowi, jakie dowody powinny zostać przeprowadzone przez Prokuratora przed podjęciem decyzji kończącej postępowanie przygotowawcze. To zwiększy Pani szansę na uwzględnienie przez Sąd zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Jeśli Sąd przychyli się do Pani zażalenia, wówczas w postanowieniu o uchyleniu postanowienia Prokuratora zobowiąże Prokuratora do przeprowadzenia czynności dowodowych wskazanych w Pani zażaleniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


× trzy = 3