Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania karnego

Z tego artykułu Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania karnego dowiesz się:

 • Czy postanowienie takie można zaskarżyć ?
 • Kto może wnieść zażalenie ?
 • Gdzie wnieść zażalenie ?
 • W jakim terminie ?
 • Jak wygląda postępowanie po złożeniu zażalenia na postanowienie prokuratora ?

Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania karnego

W przypadku wydania postanowienia o umorzeniu postępowania należy je doręczyć pokrzywdzonemu, osobie zawiadamiającej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz podejrzanemu. W ciągu 7 dni od uzyskania postanowienia na podst. art. 306 k.p.k. następującym osobom przysługuje prawo do wniesienia zażalenia:

 • stronom, a zatem pokrzywdzony i podejrzany,

 • instytucji państwowej lub samorządowej, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie,

 • osobie, która złożyła zawiadomienie, jeżeli postępowanie karne wszczęto w wyniku jej zawiadomienia, a wskutek tego przestępstwa doszło do naruszenia jej praw w przypadku następujących przestępstw:

  1. w art. 228 (łapownictwo bierne – sprzedajność), 

  2. art. 229 (łapownictwo czynne – przekupstwo), 

  3. art. 230 (płatna protekcja),

  4.  art. 231 (przekroczenie uprawnień bądź niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego), 

  5. art. 233 (fałszywe zeznania),

  6.  art. 235 (tworzenie fałszywych dowodów),

  7.  art. 236 (zatajanie dowodów niewinności osoby),

  8.  art. 245 (przemoc lub groźba bezprawna w celu wywarcia wpływu na świadka),

  9.  art. 270-277 (przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów), 

  10. art. 278-294 (przestępstwa przeciwko mieniu)

  11.  art. 296-306 (przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu).

W orzecznictwie podkreśla się, że przez osobę, której prawa wskutek przestępstwa zostały naruszone, należy rozumieć osobę fizyczną, która – w odróżnieniu od pokrzywdzonego – została jedynie pośrednio dotknięta przestępstwem. Zamiarem ustawodawcy było bowiem umożliwienie takiej osobie zaskarżenia decyzji prokuratora kończących postępowanie odmową wszczęcia lub umorzeniem śledztwa w sytuacji naruszenia jej praw.

Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania karnego – termin

Zażalenie wnosi się do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia za pośrednictwem prokuratora, który wydał lub zatwierdził postanowienie.

Prokurator może zażalenie uwzględnić. W razie uznania, że brak jest podstaw do uwzględnienia zażalenia, prokurator obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie sądowi wraz z aktami sprawy i wnioskiem zawierającym jego stanowisko co do zasadności zażalenia. Przed podjęciem decyzji w kwestii dalszego biegu zażalenia, prokurator może osobiście lub za pośrednictwem policji lub innego uprawnionego organu dokonać sprawdzenia nowych istotnych faktów i dowodów, na które powołuje się wnoszący zażalenie. Powinien również wezwać autora zażalenia do usunięcia w zakreślonym terminie stwierdzonych braków, w szczególności gdy zażalenie nie odpowiada wymaganiom formalnym, a zwłaszcza nie wskazuje przedmiotu zaskarżenia. Wezwanie wymaga wydania zarządzenia, które doręcza się wnoszącemu pismo z pouczeniem o skutkach procesowych nieusunięcia braku.

Rodzaje rozstrzygnięć w przedmiocie zażalenia

Zażalenie rozpoznaje sąd właściwy do rozpoznania sprawy w I instancji. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym określenie sąd powołany do rozpoznania sprawy w I instancji odnosi się do tego sądu, który byłby dopiero w przyszłości właściwy do rozpoznania sprawy, gdyby sprawa wpłynęła do sądu z aktem oskarżenia. Sąd rozpoznający zażalenie może zaskarżone postanowienie utrzymać w mocy albo uchylić je w całości lub w części. Nie może zaś postanowienia tego zmienić.

Uchylenie postanowienia o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia

W przypadku uchylenia postanowienia sprawa trafia ponownie do organu postępowania przygotowawczego. Organ ten prawie zawsze jest zobligowany do ponownego przeprowadzenia postępowania – uzupełniania materiału dowodowego, przeprowadzenia powtórnie dowodów.

Utrzymanie w mocy postanowienia o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia

Utrzymanie przez sąd w mocy postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa powoduje, że staje się ono prawomocne. Prawomocność takiego postanowienia ma charakter jedynie formalny, pokrzywdzony może bowiem zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2000 roku (II KZ 41/00) w każdym czasie, aż do upływu okresu przedawnienia, złożyć ponownie zawiadomienie o przestępstwie, które w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, prowadzić może do wszczęcia postępowania karnego. Warto wskazać, iż uprawomocnienie się postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobie, prowadzi iż nie można powtórnie złożyć zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Zażalenie na kolejne postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania karnego

Zgodnie z najnowszą nowelizacją art. 330 par 2 k.p.k, która weszła w życie z dniem 5 października 2019 roku, jeżeli organ prowadzący postępowanie nadal nie znajduje podstaw do wniesienia akt oskarżenia i ponownie wyda postanowienie o umorzeniu postępowania lub odmowie jego wszczęcia, to postanowienie takie podlega zaskarżeniu do prokuratora nadrzędnego, a dopiero po utrzymaniu w mocy postanowienia przez prokuratora nadrzędnego, pokrzywdzonemu przysługuje prawo wniesienia aktu oskarżenia przewidzianego w trybie art. 55 k.p.k.

Jest to istotna zmiana w stosunku, do uprzednio obowiązującego stanu prawnego, gdzie w sytuacji, gdy sąd uchylił postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego lub o odmowie jego wszczęcia, i prokurator wydał ponownie taką samą decyzję, zażalenie pokrzywdzonemu, który już uprzednio wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1 k.p.k. nie przysługiwało (natomiast aktualnie przysługuje zażalenie do prokuratora nadrzędnego) natomiast miał on prawo wniesienia aktu oskarżenia przewidzianego w trybie art. 55 k.p.k.

Na zakończenie warto wskazać, iż osobom uprawnionym do złożenia zażalenia na umorzenie postępowania przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy. W takim przypadku Prokurator nie może odmówić udostępnienia akt. Nie jest również wymagane wydanie zarządzenia o udostępnienia akt.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

54 odpowiedzi na Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania karnego

 1. Sylwia Winiarska pisze:

  Drodzy Czytelnicy,
  zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam,
  aplikant adwokacki Sylwia Winiarska

  • Aleksander Bosakowski pisze:

   Witam serdecznie ze Lwowa na Ukrainie.
   Prosze uprzejmnie doradzic jak postapic gdy Prokuratura umarza sledzwo w sprawie smierci pracownika z Ukrainy, ktory wszedl do lazienki z wadliwa (sa opinie bieglych) instalacja kominowa, odprowadzajaca spaliny piecyka gazowegpo i tam doznal smierci. Sa swiadkowie, ktorzy mieszkali w jednym pokoju z ofiara.

   Prosze o wzor pisma Zazalenia na postanowienie Prokuratora.

  • Krzysztof pisze:

   Witam serdecznie. Złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez pracodawcę zatrudniającego ponad 50 pracowników (prywatna spółka z o.o.) dotyczącą „dziwnego” działania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych- pracownicy 2 razy do roku otrzymywali bony świąteczne po 50, 100 lub 150 zł do realizacji w jego markecie. Odbiór kwitowany podpisem. Reszta pieniędzy z funduszu socjalnego „znikała”. Policja przesłuchała prezesa i kierowniczkę marketu, ale żadnego z 60 pracowników NIE!!! Umorzono śledztwo, prokuratura ja zaklepała. Mój problem? Czy mogę tę decyzję zaskarżyć do sądu jeśli postawiono zarzut: art. 218 par. 1a k.p.k. Czy ja tu jestem w ogóle pokrzywdzonym? Czy w ewentualnym zaskarżeniu mogę wskazać inne z tym związane przestępstwo jak fałszowanie dokumentów, okazywanie ich inspektorom pracy itp. Ale czy dla sądu będą osobą uprawnioną do takich zażaleń? Co zrobić by oszust nie uniknął kary?

   • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

    Jeśli dobrze Pana zrozumiałem, to jest Pan jednym z pracowników spółki, o której działaniu Pan napisał. W takim razie jest Pan pokrzywdzonym, a więc stroną postępowania karnego na etapie postępowania przygotowawczego. W takim wypadku powinien Pan otrzymać odpis postanowienia o umorzeniu dochodzenia i ma Pan prawo zaskarżyć to postanowienie do Sądu Rejonowego poprzez złożenie zażalenia w terminie zawitym 7 dni od doręczenia Panu odpisu postanowienia

 2. Sebastian pisze:

  W przypadku uchylenia przez sąd postanowienia prokuratora.Czy wniosek dowodowy zawarty w zaskarżeniu na postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa np.powołanie biegłego jest władny jako dający dodatkowo uprawnienia pokrzywdzonemu (przesłuchanie w obecności pokrzywdzonego)

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowny Panie Sebastianie,
   w takiej sytuacji należy sprawdzić, co wskazał Sąd w postanowieniu. Często zdarzają się sytuacje, że Sąd podaje jakie dowody należy jeszcze przeprowadzić. Jeżeli Sąd nie wskazał dalszych czynności jakie należy przeprowadzić w postępowaniu radziłabym złożyć powtórny wniosek dowodowy. Odpowiadając na drugie pytanie pragnę wskazać, iż udział w przesłuchaniu jest Pana uprawnieniem przysługującym przez okres całego postępowania.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 3. Agnieszka pisze:

  Witam…
  Jeżeli sąd uchylił postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego lub o odmowie jego wszczęcia, i prokurator wydał ponownie taką samą decyzję, zażalenie pokrzywdzonemu, który już uprzednio wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1 k.p.k. nie przysługuje, natomiast ma on prawo wniesienia aktu oskarżenia przewidzianego w trybie art. 55 k.p.k.
  Co powinnam zrobić jeśli nie mogę wnieść aktu oskarżenia w trybie art.55 k.p.k. ponieważ prokuratura nie wskazała – nie ustaliła sprawcy ?
  Z góry dziekuje za odpowiedz … Agnieszka

 4. Paweł pisze:

  Witam,
  Jakie uprawnienia na pokrzywdzony, gdy dowiedział się daleko po wszelkich terminach, że jego sprawa zakończyła się bez jego wiedzy i zgody dobrowolnym poddaniu się karze?
  Pokrzywdzony nie został powiadomiony o możliwości zapoznania się z materiałami postępowania, nie otrzymał postanowienia o zakończeniu postepowania.
  Pozdrawiam

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowny Panie Pawle,
   w Pańskim przypadku powinien Pan otrzymać wezwanie na termin posiedzenia. W przypadku braku powiadomienia i braku wyrażenia przez Pana zgody na dobrowolne poddanie się karze przez oskarżonego Sąd nie może wydać wyroku.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 5. Ewelina pisze:

  Początkiem grudnia 2015r. złożyłam zażalenie na postanowienie Policji o umorzeniu dochodzenia (za pośrednictwem policji do prokuratury). Do dnia dzisiejszego nie wiem co się w sprawie dzieje. Czy policja/prokurator ma obowiązek poinformowania strony (pokrzywdzonego) jak zostało rozpatrzone zażalenie? Czy jest jakiś termin na rozpatrzenie zażalenia?

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowna Pani Ewelino,
   niestety nie ma określonego terminu na rozpatrzenie zażalenia. W Pani przypadku radziłabym zadzwonić do Prokuratora lub Policji na jakim etapie znajduje się rozpatrzenia zażalenia. oczywiście w przypadku wydania postanowienia zostanie Pani poinformowana.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 6. konrad pisze:

  W trakcie wykonywania obowiązków służbowych zostałem zaatakowany przez pacjenta będącego pod wpływem środków psychoaktywnych, który usiłował mnie zabić przez duszenie i wykręcanie szyi, a dysproporcja siły fizycznej na jego korzyść czyniła potencjalne zabójstwo realnym – do uwolnienia mnie potrzeba było siły 5 osób i mojej i podania agresorowi bardzo silnych leków właściwie środków znieczulenia ogólnego. Policjant przesłuchał mnie jako świadka na okoliczność zdarzenia, nie jestem pewien, czy wpisał mnie jako pokrzywdzonego, nie podał mi nadanego numeru sprawy, najbardziej był zainteresowany czy uszkodzenie ciała „powyżej 7 dni” a w mojej ocenie jest niestety poniżej bo żyję i nie mam złamanego kręgosłupa szyjnego. Obawiam się, że linia dochodzenia będzie szła w kierunku „uszkodzenie…poniżej 7 dni” i umorzenia. Co mogę zrobić?

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowny Panie Konradzie,
   w Panskim przypadku radziłabym zadzwonić do jednostki prowadzącej postępowanie i ustalić, jaka jest sygnatura sprawy oraz kto ją prowadzi i jaki jest do niego numerem telefonu. Następnie warto zadzwonić do funkcjonariusza prowadzącego sprawę i ustalić co się w sprawie dzieje, na jakim jest etapie, czy zostały przeprowadzone jakieś dowodowy. W przypadku bierności organów warto złożyć wnioski dowodowe – przykładowo w zakresie przesłuchania świadków zdarzenia, powołania biegłego sądowego. Najlepszym rozwiązaniem dla Pana jest kontrola postępowania i czynne uczestniczenie w nim.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 7. Mariusz pisze:

  Chciałbym sie dowiedziec ile mam czasu na złozenie zazalenia na postanowienie o umorzeniu dochodzenia, prokurator umorzył dochodzenie ze względu na niską szkodliwosc czynu???

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Aby skutecznie, tj. w terminie zaskarżyć postanowienie Prokuratora o umorzeniu dochodzenia musi Pan nadać na poczcie pismo – zażalenie w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia.

 8. realowiec pisze:

  Dzień dobry,
  Proszę o udzielenie odpowiedzi na moje pytanie. Zanim je zadam przybliżę sprawę. Kupiłem telefon, którego nigdy nie dostałem. Policja oczywiście uznała ze do próby oszustwa nie doszło. Złożyłem zażalenie do prokuratury. Dostałem pismo o terminie w związku z tym, ze stawiennictwo nieobowiązkowe nie pojawiłem sie. Otrzymałem informacje ze do sprawy nie doszło i w liście informacja o nowym terminie. Wziąłem wolne w pracy i pojawiłem sie w sądzie. Sad uznał moje zażalenie i skierował sprawę ponownie na policję. Z policji po kilku dniach mialem telefon czy cos sie w sprawie zmieniło, czy zwrócono mi pieniądze. Oczywiscie nie. Pozniej juz kontaktu nie bylo. Czy policja ma jakiś czas na ustalenia, jak wyglądają kolejne czynności, jak dlugo moze to jeszcze trwać? Z góry dziekuje za odpowiedz.

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowny Panie,
   otóż zgodnie z art. 325i k.p.k. dochodzenie powinno być ukończone w ciągu 2 miesięcy. Prokurator może w szczególnie uzasadnionych wypadkach przedłużyć ten okres na okres do 3 miesięcy, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych – na dalszy czas oznaczony. W Pańskim przypadku radziłabym stale nadzorować prowadzone dochodzenie – dzwonić do Funkcjonariusza lub udać się do niego bezpośrednio – celem ustalenia co się w sprawie dzieje.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 9. Kuba pisze:

  Dostałem postanowienie o umorzeniu dochodzenia i czy zażalenie mam złożyć bezpośrednio do prokuratora właściwego do sprawowania nadzoru nad dochodzeniem czy do tego prokuratora, ale za pośrednictwem policji?

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowny Panie,
   po nowelizacji występują dwie procedury wnoszenia zażalenia na umorzenie dochodzenia.
   – pierwsza w przypadku, gdy postanowienie wydaje policja – wnosimy zażalenie do Policji,
   – druga w przypadku, gdy wydaje policja i zatwierdza prokurator – wnosimy zażalenie do Prokuratora nadzorującego dochodzenie.
   Proszę sprawdzić na postanowieniu kto je wydał oraz czy jest zatwierdzenie Prokuratora.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

   • Małgorzata pisze:

    W marcu tego roku złożyłam wniosek o popełnienie przestępstwa na policję oraz założyłam niebieską kartę. Sprawa dotyczy mojej siostry, która znęca się psychicznie nad naszą mamą, która od kilku lat ciężko choruje( ma stopień niepełnosprawności znaczny) na altzheimera. Policja prowadziła dochodzenie i przekazała do prokuratury, która umorzyła dochodzenie nie dopatrując się znamion czynu niedozwolonego. Prokuratura poinformowała mnie, że nie mogę złożyć zażalenia, ponieważ jestem osobą składającą wniosek a nie pokrzywdzoną. Jak złożyc zażalenie. Mama nie jest ubezwłasnowolniona

    • Sylwia Winiarska pisze:

     Szanowna Pani Małgorzato,
     niestety w takiej sytuacji zażalenie może wnieść Pani mama. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Pani pomogła napisać takie pismo. W takiej sytuacji radziłabym jednak rozpocząć procedurę ubezwłasnowolnienia.
     Z wyrazami szacunku,
     aplikant adwokacki
     Sylwia Winiarska

 10. aniela pisze:

  Pani Sylwio – wielkie dzięki za pomoc prawną.

 11. Magda pisze:

  Dzień dobry, otrzymałam postanowienie z Posterunku Policji w XXXX o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw z powodu niewykrycia sprawców przestępstwa. Z pouczenia wynika, że zażalenie należy złożyć do prokuratora właściwego do sprawowania nadzoru nad dochodzeniem. W jaki sposób mam ustalić prokuratora właściwego do sprawowania nadzoru? Czy zażalenie powinnam złożyć do Prokuratora Rejonowego za pośrednictwem Posterunku Policji ? Pozdrawiam

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowna Pani Magdaleno,
   zażalenie wnosi się do Prokuratora nadzorującego postępowanie. Najprawdopodobniej będzie to Prokuratura właściwa miejscowo ze względu na Komendę Policji. Dla pewności radzę zadzwonić do prowadzącego postępowanie funkcjonariusza Policji i poprosić o wskazanie Prokuratury właściwej do sprawowania nadzoru.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 12. oskar pisze:

  Witam Panią, krótkie pytanie:
  Prokurator umarza postępowanie z braku dowodów,
  Podejrzany składa przed umorzeniem zawiadomienie (do tej sygnatury) o fakcie, iż to pokrzywdzony popełnił to przestępstwo w jego stronę wraz z obszernym materiałem dowodowym.
  chodzi o stalking/ w trakcie sprawy rodzinnej o pieczę nad dzieckiem.
  Pokrzywdzona składa zażalenie na Jego decyzję.
  Podejrzany znowu składa dowody.
  Sąd cofa umorzenie z uwagi na brak sprawdzenia bilingów oraz brak przyjrzenia się sprawie rodzinnej i że strony obie zgłosiły na siebie.
  Pytanie:
  czy od razu Podejrzany jest znowu podejrzanym?
  czy sprawa wraca do rozpatrzenia celem właśnie ustalenia na nowo czy znowu będzie podejrzanym i może Poszkodowana także stanie się Podejrzaną?

  pardon za ten galimatias
  dziękuję za każdą odpowiedź.

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowny Panie Oskarze,
   podejrzany nadal jest podejrzanym,
   natomiast by pokrzywdzona stała się podejrzaną musi nastąpić wydanie postanowienia o przedstawienie jej zarzutów lub co do której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanej.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 13. Danuta pisze:

  Prokurator umarza postępowanie, wnoszę prawidłowo zażalenie, zostaje przekazane do sądu, czy
  przed rozpoznaniem zażalenia przez sąd mogę wnieść pismem zarzuty kolejnego pominięcia złożonych przeze mnie , jak i nie wyjaśnienia ważkich dowodów, przedstawienia nowych.

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowna Pani Danuto,
   generalnie kodeks postępowania karnego nie zabrania rozszerzenia żalenia. Musi to jedynie nastąpić w granicach zaskarżenia. Może to Pani zrobić pisemnie lub ustnie na posiedzeniu.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 14. Tolek pisze:

  Dostęp do akt może być pomocny przy sporządzaniu skargi na decyzję o umorzeniu dochodzenia. Skoro termin na wniesienie zażalenia to 7 dni, to w jakim trybie uzyskuje się dostęp do akt.
  Proszę o wskazanie treści wniosku o dostęp do akt i informację, jak powinien być on rozpoznany przez prokuratora. Mam nadzieję, że prokurator nie powiadomi mnie o dostępie listownie, z a dwa miesiące, czyli długo po wniesieniu skargi. Na skargę mam jeszcze 6 dni.

  Z góry dziękuję za informację.

 15. Z Komisariatu Policji otrzymałam pismo- Postanowienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw. Chcę złożyć zażalenie- czy w tej sprawie mam udać się na Komisariat? Czy poniosę koszta i czy warto dalej działać. Zostałam poszkodowana kradzieżą komórki strychowej.Wciągu miesiąca były dwa włamania. Pierwsza kradzież została umorzona- zawinił w tym Pan Śledczy, który przyjechał po powiadomieniu policji i nie przeprowadził wywiadu z mieszkającym obok mojej komórki sąsiadem, choć tak bardzo tego chciałam, bo przecież był w mieszkaniu i te moje rzeczy były u niego.Zobaczył komórkę i powiedział tylko „cicho, cicho, chodżmy do mieszkania i porozmawiajmy” I dopiero po drugim włamaniu mąż wyglądając przez okno zobaczył jak do samochodu wynoszą nasze rzeczy- to było w dniu drugiego zgłoszenia na policję po drugim włamaniu. Przyjechało wtedy dwóch policjantów, zobaczyli naszą komórkę, kazali spisać co zginęło i przyjść na komisariat. Mąż zapisał numer rejestracyjny tego samochodu, spisaliśmy skradzione przedmioty i udaliśmy się na policję. Panu w okienku pokazałam kartkę ze skradzionymi rzeczami i opowiedziałam o tym, co mąż widział z okna i co widzieliśmy idąc na komisariat, że ten samochód krążył ulicami. Policjant odesłał nas do domu. Po dłuższym czasie przyjechał ten sam śledczy z kolegą i wtedy weszli do tego sąsiada mieszkającego obok naszej komórki .Zabrali od niego pozostałe nasze trzy rzeczy a przecież była szansa odzyskania wszystkich rzeczy, gdyby zadziałali szybciej.Dodam jeszcze – Pan Śledczy w dniu pierwszego powiadomienia zrobił krótką notatkę na małej karteczce i zapytał co zginęło, więc mąż powiedział, że zginęła pilarka, którą opisałam w esemesie na wskazany przez śledczego numer kontaktowy.Dzwoniłam wcześniej ale wciąż nie odpowiadał na mój telefon i dlatego wysłałam esemesa. Pan Śledczy nie odpowiedział, zachował się tak, jakby nie było tego pierwszego włamania.Po moich staraniach- wydzwanianiach na Komisariat i obietnicy przez Pana Kierownika, że przyśle do mnie, tego Pana Śledczego, który oczywiście nie przybył, żeby zrobić poprawną wycenę rzeczy skradzionych, w końcu po tygodniu umówiłam się, że przyjdę spisać protokół dotyczący wyceny wszystkich skradzionych przedmiotów i właśnie dzisiaj otrzymałam to Postanowienie.Bardzo proszę o poradę,co ja mogę zrobić w tej mojej sprawie?

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowna Pani Heleno,
   w opisanej sytuacji najlepiej jest złożyć zażalenie na postanowienie o umorzeniu. Może Pani w tym piśmie wskazać, jakie dowody należałoby przeprowadzić,a których nie przeprowadzili prowadzący postępowanie. Składając takie zażalenie nie ponosi Pani żadnych opłat. Zażalenie wnosi się pisemnie (listownie lub można złożyć je w biurze podawczym) , więc nie jest wymagana Pani obecność na Komisariacie.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

  • Dziękuję, ale takie zażalenie można było złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu Postanowienia (co znaczy, że jest zawity ?) . Czy faktycznie jest już zapóżno- proszę o odpowiedż.

   • Sylwia Winiarska pisze:

    Szanowna pani Heleno,
    tak takie zażalenie należy wnieść w terminie 7 dni od daty otrzymania zażalenia. Jest to termin zawity. Dopuszczalny jest wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia jedynie w przypadkach nadzwyczajnych, niezależnych od danej osoby – przykładowo choroby. W takiej sytuacji należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie lekarskie. Składając wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia należy złożyć również zażalenie w terminie 7 dni od daty ustania przyczyny, która uzasadnia przywrócenie terminu.
    Z wyrazami szacunku,
    aplikant adwokacki
    Sylwia Winiarska

 16. Emilia pisze:

  Witam, moje pytanie dotyczy odmowy wszczęcia postępowania z powodu znikomej szkodliwości społecznej czynu. Chodzi o oszustwo ma allegro, sprzedający po otrzymaniu wpłaty nie wysłał towaru. Prokurator odmówił wszczęcia postępowania a ja zostałam bez pieniędzy i bez towaru. Co mogę w tej sytuacji zrobić?

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowna Pani Emilio,
   w takim przypadku należy złożyć w ciągu 7 dni zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Więcej na ten temat przeczyta Pani w artykule -http://pokrzywdzonyprzestepstwem.info/zazalenie-na-postanowienie-o-odmowie-wszczecia-sledztwa-dochodzenia/
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 17. akak pisze:

  Złożyłem zażalenie na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia dochodzenia (jestem pokrzywdzonym). Dostałem wezwanie na posiedzenie w sprawie tego zażalenia. Mimo braku obowiązkowego stawiennictwa, chciałbym wziąć udział w tym posiedzeniu. Czy mam usiąść obok prokuratora czy też po stronie oskarżonych? Z góry dziękuję za odpowiedź

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowny Panie,
   powinien Pan usiąść po prawej stronie patrząc od sędziego.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 18. Pogo pisze:

  Witam

  Jak wiekszosc pytan tutaj,moje rowniez dotyczy postanowienia o umozeniu sledztwa.Pismo dostalem od policji.Chcialbym zapytac i upewnic sie zarazem czy zazalenie mam pisac tylko do organu ktory wydal postanowienie.?

  I drugie pytanie.W przypadku informowania przeze mnie telefonicznie oficera prowadzacego sledztwo (trzykrotnie),o moich wlasnych ustaleniach odnosnie monitoringu,i prosb o zabezpieczenie tegoz monitoringu (w miejscu przestepstwa byly przynajmniej 4 niezalezne monitoringi),w momencie kiedy nie zostaly podjete zadne proby zabezpieczenia w/w monitoringow (pomimo zapewnien przez osobe prowadzaca dochodzenie,ze prosby o zabepieczenie zostaly wyslane) nie ma zastosowania art.231 kk ?

  Przepraszam jesli cos niezrozumiale napisalem.

  Pozdrawiam.
  Artur

 19. W odpowiedzi na wezwanie złożyłam w Sądzie Rejonowym wniosek, że wyrażam zgodę na podanie skazanemu moich danych adresowych. Ale skazany w wyznaczonym terminie- przyniósł całą kwotę pieniędzy do domu. Ja odebrałam te pieniądze, poprosił również mnie o podpis kartki na , której coś napisał- ja oczywiście tego nie przeczytałam tylko podpisałam. Teraz żałuję, że nie przeczytałam tylko szybko podpisałam. Dodam, że skazany jest pełnoletni i przyszedł z mamą. Bardzo proszę o odpowiedż.

 20. Otrzymałam z Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny- NAKAZ ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM. Chodzi o Kartę Pojazdu. Sąd orzeka, iż pozwany Powiat Legnicki- Starosta Legnicki w ciągu dwóch tygodni od doręczenia niniejszego nakazu powinien zapłacić mi kwotę 425,00 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóżnienie od dnia 13.09.2005 r. do dnia zapłaty; wraz z kwotą 47 złotych tytułem kosztów postępowania, albo wnieść w tymże terminie do tutejszego Sądu sprzeciw. 25 listopada 2016 r. minęło 2 tygodnie i te pieniądze nie wpłynęły na moje konto. Proszę o poradę- jak dalej mam postąpić i czy warto ?

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowna Pani Heleno,
   proszę w pierwszej kolejności sprawdzić, czy pozwany nie złożył do Sądu sprzeciwu od nakazu zapłaty. Ustali to Pani w Sądzie dzwoniąc do biura obsługi interesantów i wskazując na sygnaturę sprawy.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 21. Tomek pisze:

  Witam serdecznie Proszę o informację. W 2015 złożyłem na prokuraturze zawiadomienie o przerobiebieu dokumentu. Prokuratura odmówiła wszczęcia, więc skorzystałem z zażalenia do sądu. Sąd postanowił odmową . W 2016 pojawiają się nowe dowody w sprawie, więc zgłosiłem się na policję. Policja przekazuje sprawę do prokuratury. Prokurator odmawia, wniosłem zażalenie do sądu, sąd postanowił odmową i nie przysługuje żaden środek odwoławczy. Moje pytanie dotyczy czy mogę skorzystać z instancyjności. Pozdrawiam.

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, niestety nie, zgodnie z Kodeksem Postępowania Karnego na postanowienie Sądu o oddaleniu zażalenia na postanowienie Prokuratora o odmowie wszczęcia postępowania karnego nie przysługuje już środek zaskarżenia do Sądu II Instancji.

 22. jacek pisze:

  Witam
  W jakim czasie prokurator powinien podjąć decyzję, czy uwzględni zażalenie, czy skieruje je do właściwego sądu ? I czy o fakcie przekazania zażalenia do sądu powinien zawiadomić skarżącego ?

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, Kodeks Postępowania Karnego nie wskazuje terminu, w którym Prokurator powinien przekazać zażalenie na umorzenie dochodzenia wraz z aktami sprawy przekazać do Sądu. Powinien to uczynić bezzwłocznie, a więc w ciągu kilku dni po otrzymaniu zażalenia i dowodu doręczenia odpisu zaskarżonego postanowienia pokrzywdzonemu (to ostatnie celem potwierdzenia, że pokrzywdzony zmieścił się w terminie 7 dni). W praktyce od momentu wysłania zażalenia do przekazania sprawy Sądowi mija 1-2 miesiące. Prokurator ma obowiązek zawiadomić Pana na piśmie o przyjęciu zażalenia i przekazaniu sprawy do Sądu.

 23. Jarek pisze:

  Witam.
  Uprzejmie proszę o informację, czy mogę złożyć zażalenie i do kogo, na prawomocne (w sensie formalnym) postanowienie sądu I instancji?
  Byłem jedną z osób uczestniczących w wypadku drogowym (byłem kierowcą jednego z pojazdów).
  Prokuratura nie przeprowadziła wielu dowodów, nie przesłuchała wszystkich świadków, nastąpiła również dowolna interpretacja dowodów, które były praktycznie spekulacjami oraz opinii biegłego, który stwierdził brak oświetlenia jednego z pojazdów. Prócz tego jest wiele innych wątpliwości, np. brak uprawnień do kierowania pojazdem jednego z kierowców oraz wiele innych, niesprawdzonych przez policję i prokuraturę niejasności. Mimo to sąd I instancji utrzymał w mocy postanowienie prokuratury, nie dając mi żadnej szansy w dalszym postępowaniu. Posiedzenie miało miejsce dziś, czyli 25 maja 2017 r. Mam status pokrzywdzonego. Jakie mam możliwości dalszego postępowania? Co i kiedy powinienem zrobić, jakie wnioski złożyć i do kogo, żeby nie przegapić odpowiednich terminów? Dziękuje z góry za odpowiedź. Sprawa jest dla mnie bardzo ważna.

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, niestety nie może Pan zaskarżyć postanowienia Sądu o utrzymaniu w mocy decyzji Prokuratora o umorzenia dochodzenia, gdyż od tego orzeczenia Sądu nie służy już środek zaskarżenia. Może Pan złożyć do Prokuratury wniosek o podjęcie na nowo umorzonego dochodzenia wskazując na potrzebę przeprowadzenia nowych czynności dowodowych. Może Pan również złożyć w Sądzie Cywilnym pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie przeciwko sprawcy wypadku lub przeciwko zakładowi ubezpieczeń ( z OC sprawcy wypadku) i w tym postępowaniu cywilnym dowodzić, że doszło do spowodowania wypadku drogowego na Pana szkodę.

 24. Sylwia pisze:

  Witam. Mam pytanie. Jeśli sąd podtrzymał decyzję prokuratury o oddaleniu zażalenia na umorzenie a ja, dopiero po otrzymaniu postanowienia zapoznałam się z aktami z prokuratury i odkryłam oszczerstwa świadków-urzędników, to czy mogę jeszcze coś zrobić? Np. wnosić o wznowienie dochodzenia?

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, postanowienie Sądu o utrzymaniu w mocy zaskarżonego przez Panią postanowienia Prokuratora o umorzeniu śledztwa jest prawomocne, to oznacza, że nie przysługuje od niego środek zaskarżenia. Może Pani wysłać do Prokuratury wniosek o podjęcie umorzonego śledztwa wskazując nowe wnioski dowodowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


sześć × = 48